Algemene voorwaarden voor MyWorkDrive-wederverkopers
Laatst bijgewerkt: 16 april 2020

Deze Wanpath LLC. (dba “MyWorkDrive”) Algemene voorwaarden voor wederverkopers (de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen die door een MyWorkDrive-wederverkoper (“wederverkoper”) handmatig of via het MyWorkDrive-wederverkoperportaal (een “bestelling”) worden geplaatst. De aanvaarding door MyWorkDrive van een Bestelling is onderhevig aan en uitdrukkelijk afhankelijk van de instemming van de Wederverkoper met deze Algemene Voorwaarden, de Bestelling en alle andere schriftelijke overeenkomsten die zijn uitgevoerd door MyWorkDrive en de Wederverkoper die verwijzen naar of worden uitgevoerd overeenkomstig deze Algemene voorwaarden (gezamenlijk de "Overeenkomst" ). De ingangsdatum van de Overeenkomst (de "Ingangsdatum") is de datum waarop MyWorkDrive voor het eerst een geautoriseerde Wederverkoper toegang geeft tot het Wederverkoperportaal (zoals hieronder gedefinieerd) dat beschikbaar is via de MyWorkDrive-website www.MyWorkDrive.com, of een opvolgende website daartoe (de "MyWorkDrive-site"). MyWorkDrive en Reseller worden hierin soms afzonderlijk aangeduid als een "Partij" en samen als de "Partijen".

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Reseller Portal, stemt de Reseller in met alle voorwaarden van deze MyWorkDrive-voorwaarden, inclusief de beperkingen van aansprakelijkheid die hierin worden uiteengezet en de bepalingen die MyWorkDrive regelen om deze voorwaarden te wijzigen zoals uiteengezet in artikel 13.10. ALS DE WEDERVERKOPER NIET AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE HIERIN ZIJN UITEENGEZET, IS HET DE WEDERVERKOPER NIET TOEGESTAAN HET WEDERVERKOPERPORTAAL TE GEBRUIKEN.

OVERWEGINGEN
A. MyWorkDrive levert bepaalde IT-producten en -services zoals uitgebreider beschreven in de Documentatie of een toepasselijke Bestelling (de "Services").
B. Wederverkoper wenst zijn klanten de Services te leveren en wil als zodanig de MyWorkDrive Service aan zijn klanten doorverkopen en/of de Services gebruiken ten voordele van zijn klanten.
C. MyWorkDrive staat de Wederverkoper toe de MyWorkDrive-services door te verkopen in overeenstemming met en overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst.

OVEREENKOMST
DAAROM, met inachtneming van de hierin opgenomen wederzijdse overeenkomsten, en voor andere goede en waardevolle overwegingen, waarvan de ontvangst en toereikendheid hierbij worden erkend, komen de Partijen het volgende overeen:

1. Definities. Voor de toepassing van deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:
1.1 "Vertrouwelijke informatie" betekent alle informatie die door een partij aan de andere partij wordt bekendgemaakt (hetzij in mondelinge, schriftelijke of andere materiële of immateriële vorm) met betrekking tot of verband houdt met deze overeenkomst (voor, op of na de ingangsdatum), die de ontvangende Partij weet of behoort te weten, gelet op de feiten en omstandigheden rond de openbaarmaking van de informatie, vertrouwelijke informatie is van de bekendmakende Partij. Vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de prijsvoorwaarden voor de Services zoals uiteengezet in de Order of anderszins, de Intellectuele Eigendomsrechten van MyWorkDrive, alle Klantgegevens, het MyWorkDrive Platform, componenten van de bedrijfsplannen, de Services, de Software, uitvindingen, ontwerpplannen, eigendomssoftware of technologie van MyWorkDrive, financiële plannen, computerprogramma's, knowhow, klantinformatie, strategieën en andere soortgelijke informatie. Niettegenstaande het voorgaande, zal Vertrouwelijke Informatie geen informatie bevatten die: (a) zich in het publieke domein bevindt of deze binnenkomt zonder schending van deze Overeenkomst buiten de schuld van de ontvangende Partij; (b) de ontvangende partij redelijkerwijs kan aantonen dat deze in haar bezit was voordat deze voor het eerst werd ontvangen van de bekendmakende partij; (c) de ontvangende partij kan aantonen dat deze onafhankelijk en zonder gebruik van of verwijzing naar de vertrouwelijke informatie door de ontvangende partij is ontwikkeld; of (d) de ontvangende partij ontvangt van een derde partij zonder beperking van openbaarmaking en zonder schending van een geheimhoudingsplicht.
1.2 "Klant" betekent elke persoon die de services van de wederverkoper koopt of anderszins profiteert van het gebruik van de services door de wederverkoper voor de eigen bedrijfsactiviteiten van die persoon en niet voor verdere doorverkoop, herdistributie of onderhoud aan derden.
1.3 "Klantencontract" betekent een overeenkomst tussen de Wederverkoper en een Klant op grond waarvan de Wederverkoper de Services beschikbaar stelt aan die Klant.
1.4 "Klantgegevens" betekent alle klant- of gebruikersinformatie, e-mails, gegevens, tekst, audio, video, afbeeldingen of andere inhoud (a) die door een klant of gebruiker aan de wederverkoper of MyWorkDrive is verstrekt in verband met de aankoop of ontvangst van de Diensten of gebruik van het MyWorkDrive Platform.
1.5 "Documentatie" betekent de product- en servicebeschrijvingen van MyWorkDrive, gebruikersinstructies en andere documentatie met betrekking tot het MyWorkDrive-platform die MyWorkDrive van tijd tot tijd kan verstrekken via de MyWorkDrive-site of aan de Wederverkoper in verband met de levering van de Services.
1.6 "Intellectuele eigendomsrechten" betekent octrooien, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsstijl en elke andere vorm van intellectuele eigendomsrechten die in elk rechtsgebied worden erkend, inclusief toepassingen en registraties voor een van de voorgaande (IE).
1.7 "Reseller Portal" betekent het MyWorkDrive-platform, de software en gerelateerde technologie die door MyWorkDrive worden geleverd voor gebruik door Resellers om de relaties van dergelijke Reseller met Klanten met betrekking tot de Services te vergemakkelijken en te beheren.
1.8 "Persoon" betekent een individu, maatschap, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vereniging, rechtspersoon of andere entiteit.
1.9 "MyWorkDrive-platform" betekent de Services, de Software en alle andere technologie die door MyWorkDrive wordt gebruikt bij de levering en werking van de Services of die door MyWorkDrive aan de Reseller of Klant wordt geleverd in verband met de levering of ontvangst van Services, inclusief de Reseller Portal en MyWorkDrive Site.
1.10 "Software" betekent de eigen MyWorkDrive-software die door MyWorkDrive aan de Wederverkoper wordt geleverd in verband met de levering van de Services, zoals verder beschreven in de Documentatie voor elke toepasselijke Service.
1.11 "Gebruiker" betekent elke werknemer, aannemer of agent van de Klant die door MyWorkDrive en de Wederverkoper is geautoriseerd om de Services te gebruiken.

2. Niet-exclusieve afspraak; Diensten.
2.1 Niet-exclusieve afspraak. Onder voorbehoud van de hierin uiteengezette voorwaarden benoemt MyWorkDrive de Wederverkoper, en de Wederverkoper aanvaardt hierbij de benoeming, als een niet-exclusieve aanbieder van de Diensten aan Klanten. De relatie die door deze Overeenkomst tot stand komt, is in alle opzichten niet-exclusief. MyWorkDrive behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken andere Wederverkopers, wederverkopers, distributeurs of vertegenwoordigers bij de verkoop van de Diensten aan te stellen en te verwijderen, of om de Diensten rechtstreeks aan Klanten te verkopen.
2.2 Klantencontracten. De verkoop of levering van Diensten door de Wederverkoper aan Klanten wordt beheerst door een schriftelijk Klantcontract dat volledig wordt uitgevoerd door de bevoegde ondertekenaars van zowel de Wederverkoper als die Klanten. De Wederverkoper zal de Services alleen aan Klanten leveren op grond van geldige Klantcontracten. De wederverkoper zal in geen enkel klantcontract enige voorwaarde of bepaling opnemen die in strijd is met of anderszins niet in overeenstemming is met de algemene voorwaarden die door MyWorkDrive op de MyWorkDrive-site of van tijd tot tijd aan de wederverkoper worden verstrekt (elk een "MyWorkDrive-beleid") of de voorwaarden van deze overeenkomst.
2.3 Instemming met de voorwaarden van MyWorkDrive. De levering van de Services door MyWorkDrive aan Klanten is afhankelijk van de ontvangst door MyWorkDrive van de instemming van de Klant met de servicevoorwaarden van MyWorkDrive die van toepassing zijn op het gebruik van de Services door die Klant. MyWorkDrive is niet verplicht om Services aan een Klant te leveren, tenzij en totdat MyWorkDrive de toestemming van de Klant heeft verkregen voor de servicevoorwaarden van MyWorkDrive. Met betrekking tot elke klant is de wederverkoper als enige verantwoordelijk voor (a) het verkrijgen van toestemming van de klant voor de servicevoorwaarden van MyWorkDrive of (b) het verkrijgen van de vereiste toestemming en bevoegdheid van de klant om namens de klant de servicevoorwaarden van MyWorkDrive te accepteren en de klant juridisch binden aan dergelijke servicevoorwaarden.
2.4 Status. De Wederverkoper zal redelijke, toegewijde inspanningen leveren om de Services op de markt te brengen, te promoten en te distribueren. De Wederverkoper is als enige verantwoordelijk voor de middelen, wijze en methode van uitvoering onder deze Overeenkomst.
2.5 Marketing en promotie. MyWorkDrive kan van tijd tot tijd promotie- en marketingmateriaal verstrekken aan de Wederverkoper (het "MyWorkDrive-materiaal"). De Wederverkoper kan zijn eigen marketingstrategieën ontwikkelen en de Services op de markt brengen met behulp van commercieel redelijke marketingconcepten en middelen om de Services populair te maken en toegang te bieden tot de Services (forums, blogs, sociale netwerken, persoonlijke of zakelijke websites, gedrukte media, enz.); op voorwaarde echter dat de Wederverkoper niet (a) de Diensten op de markt zal brengen, promoten of er toegang tot zal verlenen aan een Persoon die, voor zover de Wederverkoper weet, de Diensten gebruikt op het moment dat de Wederverkoper de Diensten benadert of verkoopt aan een dergelijke entiteit of persoon; (b) marketingmethoden gebruiken die in strijd zijn met deze Overeenkomst of enig ander MyWorkDrive-beleid; (c) de intellectuele eigendomsrechten van derden schenden, afzwakken of anderszins schenden; of (d) bij dergelijke marketingactiviteiten enige toepasselijke wet, regel, regelgeving of bevel schenden.
2.6 Alleen gebruik door klanten. De Services die onder deze Overeenkomst aan de Reseller worden verkocht, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Klanten en hun Gebruikers. De Wederverkoper mag de Services niet gebruiken voor zijn eigen bedrijfsvoering of voor enig ander doel ingevolge deze Overeenkomst. Als de Wederverkoper de Services voor eigen rekening wil gebruiken, moet hij een Bestelling plaatsen waarin hij zichzelf als Klant noemt en zijn gebruik van de Services in die hoedanigheid is onderworpen aan de servicevoorwaarden van MyWorkDrive en andere voorwaarden die van toepassing zijn op Klanten.
3. Bestelproces; Portaal voor wederverkopers.
3.1 Registratie; Portaal voor wederverkopers. MyWorkDrive zal de Reseller voorzien van een account, gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Reseller toegang krijgt tot en gebruik kan worden gemaakt van de Reseller Portal op de MyWorkDrive-site. De Wederverkoper is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van dergelijke accountgegevens en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account van de Wederverkoper. Tijdens het registratieproces voor de Reseller Portal zal de Reseller bepaalde informatie verstrekken, waaronder contactgegevens, zakelijke kwalificaties (indien van toepassing) en alle andere informatie vereist door MyWorkDrive. Wederverkoper verklaart en garandeert dat (a) alle tijdens het registratieproces verstrekte informatie juist en volledig is; (b) De wederverkoper is ten minste achttien (18) jaar oud en heeft de wettelijke bevoegdheid om deze overeenkomst aan te gaan; en (c) als de Wederverkoper zich registreert namens een entiteit of organisatie, is hij een geautoriseerde vertegenwoordiger van een dergelijke entiteit of organisatie met de bevoegdheid om een dergelijke entiteit of organisatie wettelijk te binden aan deze Overeenkomst. Als MyWorkDrive vaststelt dat de Wederverkoper onjuiste, misleidende of anderszins onnauwkeurige informatie aan MyWorkDrive heeft verstrekt, kan MyWorkDrive deze Overeenkomst onmiddellijk na kennisgeving aan de Wederverkoper beëindigen en zal de Wederverkoper niet langer optreden als Wederverkoper van de Services.
3.2 Bestellingen. Gedurende de Termijn kan de Wederverkoper van tijd tot tijd namens Klanten Services bestellen bij MyWorkDrive door een Bestelling in te dienen via het Wederverkoperportaal. Alle door MyWorkDrive van de wederverkoper ontvangen bestellingen worden geacht te zijn geautoriseerd door zowel de wederverkoper als de klant. Een dergelijke Bestelling zal alle vereiste informatie bevatten om MyWorkDrive in staat te stellen de Diensten aan de Klant uit te voeren zoals uiteengezet in de Reseller Portal, inclusief de naam van de Klant, het aantal Gebruikers dat is opgenomen in de Diensten (indien van toepassing), de datum waarop de Klant toegang tot de Services vereist, en alle andere instructies of vereisten die relevant zijn voor die Klant.
3.3 Informatie. De Wederverkoper is verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige informatie aan MyWorkDrive met betrekking tot alle Klanten, zodat MyWorkDrive de Abonnementsdiensten beschikbaar kan maken voor dergelijke Klanten. De wederverkoper stemt ermee in zijn vertrouwelijke informatie niet bekend te maken en zal deze vertrouwelijk houden en de openbaarmaking of vrijgave ervan aan personeel van MyWorkDrive vermijden, inclusief maar niet beperkt tot server- of gebruikerslogins, adressen, infrastructuurdiagrammen, wachtwoorden en technische documenten. De klant stemt er verder mee in dat voor alle training, toegang op afstand en ondersteuning toegang onder toezicht van hun kant vereist is.

4. Vergoedingen; Betaling.
4.1 Vergoedingen. De Wederverkoper betaalt MyWorkDrive de vergoedingen voor de Diensten in de bedragen die in de Bestelling worden vermeld ("Vergoedingen"). MyWorkDrive heeft het recht om de Vergoedingen voor Diensten van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen met een kennisgeving van 90 dagen aan de Wederverkoper. De op dat moment geldende Vergoedingen voor de Diensten zullen beschikbaar zijn op de Reseller Portal op de MyWorkDrive-site. De Vergoedingen die aan de Wederverkoper in rekening worden gebracht voor de Services vertegenwoordigen de betaling voor het recht van de Wederverkoper om Services te verkopen en aan Klanten te leveren en voor het recht van de Wederverkoper om betalingen van Klanten voor dergelijke Services te innen. De wederverkoper heeft de volledige discretie om zijn eigen klantprijzen vast te stellen voor de verkoop van de services aan klanten.
4.2 Betalingsvoorwaarden. Alle Vergoedingen voor de aankoop van Services door de Wederverkoper zijn verschuldigd en betaalbaar bij aankoop van het jaarabonnement van de Wederverkoper en worden elk jaar herhaald, tenzij opgezegd door de Wederverkoper. De Wederverkoper zal voor de Diensten betalen door MyWorkDrive te voorzien van geldige betalingsinformatie om een dergelijke aankoop te vergemakkelijken, inclusief, indien van toepassing, een Betaalkaartnummer, factuuradres en alle gerelateerde betalingsinformatie vereist door MyWorkDrive. MyWorkDrive wordt geacht een bestelling te hebben geaccepteerd na ontvangst van geldige betalingsinformatie van de wederverkoper. Alle vergoedingen zijn verschuldigd aan MyWorkDrive, ongeacht of de wederverkoper betaling van zijn klanten heeft ontvangen.
4.3 Belastingen. Alle door de wederverkoper te betalen vergoedingen zijn exclusief toepasselijke belastingen en heffingen, inclusief btw en toepasselijke omzetbelasting.

4.4 Controle. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst heeft MyWorkDrive het recht gebruiksstatistieken te bekijken die door de servers van klanten aan onze licentieservice zijn gerapporteerd om ervoor te zorgen dat de wederverkoper voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst, inclusief de berekening van vergoedingen in overeenstemming met dit artikel 4 .
4.5 Betaalkaartvoorwaarden. Tenzij anders vermeld in een toepasselijke Bestelling, betaalt de Wederverkoper MyWorkDrive alle op abonnementen gebaseerde Vergoedingen van minder dan $4800 US Dollars via de creditcard of betaalkaart van de Wederverkoper ("Betaalkaart") zoals uiteengezet in de toepasselijke Bestelling. Jaarlijkse kosten van meer dan $4800 Amerikaanse dollar kunnen worden betaald via bankoverschrijving. Door MyWorkDrive te voorzien van betaalkaartinformatie (inclusief rekeningnummer, vervaldatum, kaartverificatiecode en factuuradres), machtigt de wederverkoper MyWorkDrive om dergelijke Betaalkaart in rekening te brengen voor alle op abonnementen gebaseerde vergoedingen die hieronder verschuldigd en betaalbaar zijn. MyWorkDrive zal periodieke kosten op een dergelijke Betaalkaart in rekening brengen voor alle op abonnementen gebaseerde Vergoedingen die gedurende de Looptijd zijn gemaakt. De autorisatie van de Wederverkoper voor dergelijke terugkerende kosten blijft van kracht voor de duur van de Termijn, tenzij de Wederverkoper MyWorkDrive schriftelijk op de hoogte stelt dat de Wederverkoper deze toestemming intrekt of zijn betalingsvoorkeuren wijzigt via het Wederverkoperportaal. De wederverkoper autoriseert MyWorkDrive verder om bijgewerkte betaalkaartaccountgegevens te ontvangen van de uitgever van de betaalkaart.

5. Klantgegevens; Vertrouwelijkheid.
5.1 Klantgegevens. De Wederverkoper verklaart en garandeert dat: (a) de Wederverkoper het recht heeft om de Klantgegevens te gebruiken en MyWorkDrive toe te staan deze te gebruiken in verband met de Diensten hieronder en (b) de Wederverkoper geen bericht heeft ontvangen dat dergelijke Klantgegevens of het gebruik van dergelijke Klantgegevens in combinatie met de Services maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden of schenden de voorwaarden van een licentieovereenkomst of andere overeenkomst. Behalve met betrekking tot de levering van Diensten door MyWorkDrive aan de Klant onder een geaccepteerde Bestelling, draagt MyWorkDrive geen enkele aansprakelijkheid voor het beheer van Klantaccounts door de Wederverkoper, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het naleven door MyWorkDrive van instructies van de Wederverkoper met betrekking tot het beheer van Klantaccounts.
5.2 Vertrouwelijkheid. Elke partij zal, gedurende de looptijd van deze overeenkomst en daarna, de vertrouwelijke informatie van de andere partij vertrouwelijk houden en zal dergelijke vertrouwelijke informatie niet gebruiken, behalve zoals hierin uitdrukkelijk is toegestaan. Elke partij zal bij het beschermen van dergelijke vertrouwelijke informatie dezelfde mate van zorgvuldigheid betrachten als die partij gebruikt om haar eigen vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, maar in geen geval minder dan redelijke zorg. Elke partij zal dergelijke vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor het nakomen van haar respectieve verplichtingen onder deze overeenkomst. Bovendien zal elke Partij: (a) dergelijke Vertrouwelijke Informatie niet reproduceren, in welke vorm dan ook, behalve zoals vereist om haar verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen; en (b) dergelijke Vertrouwelijke informatie alleen bekendmaakt aan zijn werknemers, consultants en externe dienstverleners die dergelijke Vertrouwelijke informatie nodig hebben om hun taken met betrekking tot deze Overeenkomst uit te voeren en die op de hoogte zijn gesteld van de verplichting om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie voorafgaand aan het ontvangen van dergelijke informatie. Vertrouwelijke informatie is eigendom van de bekendmakende partij gedurende de looptijd van deze overeenkomst en daarna voor altijd, met uitzondering van de uitzonderingen die uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden vermeld.

6. Eigendomsrechten. Tussen MyWorkDrive en de Wederverkoper bezitten en behouden MyWorkDrive of zijn licentiegevers alle rechten voor, met uitzondering van de beperkte rechten die expliciet aan de Wederverkoper zijn verleend onder deze Overeenkomst, titel en belang in en op het MyWorkDrive-platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Software en alle andere eigendomsrechten van MyWorkDrive. software of technologie die wordt gebruikt bij de levering of het gebruik van de Services, en alle intellectuele eigendomsrechten daarin. De Wederverkoper erkent dat (a) alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Services, inclusief het MyWorkDrive-platform en de documentatie die in verband daarmee wordt geleverd, en alle intellectuele-eigendomsrechten die daarin zijn vervat of daarmee verband houden, bij MyWorkDrive of zijn derde partij zijn en blijven licentiegevers; (b) geen ander recht of belang in het MyWorkDrive-platform wordt overgedragen dan de beperkte licenties die hierin worden verleend; (c) het MyWorkDrive-platform wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten; en (d) het MyWorkDrive-platform bevat waardevolle vertrouwelijke en geheime informatie van MyWorkDrive of zijn licentiegevers, waarvan de ontwikkeling veel tijd en geld vergde. De wederverkoper zal tijdens of na de looptijd van deze overeenkomst geen actie ondernemen of aanmoedigen die op enigerlei wijze afbreuk doet aan de rechten van MyWorkDrive in en op het MyWorkDrive-platform, eigen software of technologie van MyWorkDrive, of enige intellectuele eigendomsrechten in en op enig van het voorgaande.

7. MyWorkDrive-services.
7.1 Dienstverlening. MyWorkDrive zal, met inachtneming van alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst, commercieel redelijke inspanningen leveren om de Services te leveren in materiële overeenstemming met de toepasselijke Documentatie voor dergelijke Services.
7.2 Toegang tot en gebruik van de Software. Gedurende de looptijd van de overeenkomst verleent MyWorkDrive aan de wederverkoper een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om klanten en gebruikers toe te staan en in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het MyWorkDrive-platform, uitsluitend in verband met wederverkoop of levering van diensten die onder de overeenkomst door de wederverkoper worden geleverd, en om de Documentatie in verband met de uitoefening door de Wederverkoper van een dergelijk recht. Met uitzondering van de beperkte licenties die hieronder worden verleend, behoudt MyWorkDrive zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend en dergelijke aanvullende rechten mogen niet worden geïmpliceerd.

8. Verplichtingen en erkenningen van wederverkopers.
8.1 Samenwerking. De Wederverkoper begrijpt en stemt ermee in dat de volledige, redelijke medewerking van de Wederverkoper en de Klant vereist is om ervoor te zorgen dat MyWorkDrive de Diensten voor de Klant correct, efficiënt en effectief uitvoert. De Wederverkoper stemt ermee in te voldoen aan alle redelijke verzoeken van MyWorkDrive die zijn gedaan in verband met de levering van Diensten aan de Klant hieronder. De Wederverkoper begrijpt en stemt ermee in dat het nalaten van de Klant om Klanten te ondersteunen, of het nalaten van de Klant om op deze manier samen te werken met MyWorkDrive, ertoe kan leiden dat MyWorkDrive niet in staat is om de Diensten correct, efficiënt en effectief uit te voeren. De levering van de Services door MyWorkDrive is onderhevig aan (a) vertragingen als gevolg van onverwachte verzoeken van de Wederverkoper of Klant, complicaties met de systemen, programma's, accounts en gegevens van de Klant en andere onvoorziene omstandigheden waarover MyWorkDrive redelijkerwijs geen controle heeft, (b) de medewerking van de Wederverkoper en de Klant ( inclusief de medewerking van derden onder controle van de Wederverkoper of Klant) met MyWorkDrive, evenals (c) naleving door de Wederverkoper en Klant van deze Overeenkomst en de Algemene voorwaarden van MyWorkDrive op https://www.myworkdrive.com/terms-of- dienst/. MyWorkDrive is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertragingen, tekortkomingen of storingen die optreden bij de uitvoering van Services als gevolg van het feit dat de Wederverkoper of de Klant deze overeenkomst of de MyWorkDrive-softwarevoorwaarden niet naleven.
8.2 Naleving van de wet. De wederverkoper zal alle registraties, licenties en vergunningen verkrijgen die nodig zijn om zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen. Beide partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en bevelen met betrekking tot de uitvoering ervan onder deze Overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot (a) die met betrekking tot het exporteren, importeren en opnieuw exporteren van computersoftware en de bescherming van privacy en persoonlijke informatie , en (b) wetten en beleid met betrekking tot ongevraagde, commerciële e-mails (SPAM) of andere illegale, aanstootgevende of aanstootgevende activiteiten).
8.3 Verkeerde voorstellingen. Geen van beide partijen zal valse of misleidende verklaringen afleggen met betrekking tot de Services, of verklaringen afleggen met betrekking tot de specificaties, functies, mogelijkheden en toepasselijke garanties van de Services die niet in overeenstemming zijn met of een aanvulling vormen op die uiteengezet in deze Overeenkomst, MyWorkDrive Algemene voorwaarden , de documentatie, productbeschrijvingen of ander promotiemateriaal dat door MyWorkDrive aan de wederverkoper beschikbaar is gesteld.
8.4 Klantvereisten. In verband met elke klantovereenkomst, (a) verklaart en garandeert de wederverkoper dat hij alle vereiste toestemmingen en autorisaties van die klant heeft verkregen en zal behouden, en alle andere stappen heeft genomen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn gebruik van de MyWorkDrive-services voldoet aan de toepasselijke wetgeving en (b) dat elke Klant heeft ingestemd met het ontvangen van berichten van MyWorkDrive (via e-mail of op een andere manier) met betrekking tot de uitvoering van de Services door MyWorkDrive. Om gebruik te kunnen maken van de Services, moeten de computerhardware, software en internetconnectiviteit van een Klant voldoen aan bepaalde minimumvereisten, zoals gespecificeerd in de Documentatie die van tijd tot tijd wordt verstrekt. MyWorkDrive draagt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid als Klanten geen toegang hebben tot de Services of deze niet kunnen ontvangen omdat ze niet aan deze minimumvereisten voldoen.
8.5 Wijzigingen in Diensten. MyWorkDrive kan nieuwe Services introduceren en/of bestaande Services wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan Reseller, Klanten, Gebruikers of anderen, inclusief het herzien van de gebruikersinterface, functies en functionaliteit van de Services als onderdeel van verbeteringen of andere noodzakelijke wijzigingen aan de Services gedurende de Looptijd . MyWorkDrive kan de Documentatie tijdens de Looptijd ook bijwerken of herzien. MyWorkDrive heeft het recht om naar eigen goeddunken sommige of alle Services stop te zetten, of sommige of alle Services te wijzigen, na kennisgeving aan de Reseller van een dergelijke stopzetting of wijziging met een opzegtermijn van 90 dagen.
8.6 Gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten van MyWorkDrive. De wederverkoper zal geen enkele klant, gebruiker of andere persoon aanmoedigen of toestaan om (a) het MyWorkDrive-platform op enigerlei wijze of voor enig ander doel te gebruiken dan zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst; (b) toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het MyWorkDrive-platform op een manier die bedoeld is om te voorkomen dat er op grond van deze Overeenkomst vergoedingen aan MyWorkDrive moeten worden betaald; (c) toegang krijgen tot of gebruik maken van het MyWorkDrive-platform op een manier die in strijd is met deze Overeenkomst of toepasselijke wetten, regels of voorschriften; (d) wijzigen, wijzigen, knoeien met, repareren of anderszins afgeleide werken maken van software, technologie, inhoud of intellectuele eigendomsrechten van Wanpath LLC die zijn opgenomen in of worden gebruikt om het MyWorkDrive-platform te leveren; (e) reverse-engineering, disassembleren of decompileren van het MyWorkDrive-platform of enige software of technologie van Wanpath LLC die is opgenomen in of wordt gebruikt om de Services te leveren, of (f) proberen het MyWorkDrive-platform of enige software, technologie of intellectuele eigendomsrechten te ontdekken of opnieuw te creëren van MyWorkDrive.
8.7 Verantwoordelijkheid voor andere partijen. De Wederverkoper is aansprakelijk voor elke actie die hij toestaat, helpt of faciliteert aan een van zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, vertegenwoordigers, agenten of andere personen (elk een "Wederverkoperpartij" en gezamenlijk "Wederverkoperpartijen") te nemen in verband met deze Overeenkomst, de Klantgegevens of het gebruik van het MyWorkDrive Platform. De Wederverkoper zorgt ervoor dat alle Wederverkopers voldoen aan de verplichtingen van de Wederverkoper onder deze Overeenkomst.
8.8 Melding van ongeoorloofd gebruik. De Wederverkoper zal MyWorkDrive onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van het MyWorkDrive-platform of schending van deze Overeenkomst dat onder de aandacht van de Wederverkoper komt. In het geval van ongeoorloofd gebruik door een derde partij die direct of indirect via de Wederverkoper toegang tot het MyWorkDrive-platform heeft verkregen, zal de Wederverkoper alle nodige stappen ondernemen om een dergelijk ongeoorloofd gebruik te beëindigen en zal hij MyWorkDrive de medewerking en assistentie verlenen zoals gevraagd door MyWorkDrive in verband met De acties van MyWorkDrive om ongeoorloofd gebruik van het MyWorkDrive-platform te stoppen of te voorkomen.
8.9 Beperkt gebruik van het MyWorkDrive-platform. De toegang van de wederverkoper tot het MyWorkDrive-platform is beperkt tot het doorverkopen of leveren van de diensten aan klanten. De wederverkoper mag het MyWorkDrive-platform niet openen en gebruiken voor het ontwikkelen (of voornemens zijn te ontwikkelen) van een product of dienst die vergelijkbare mogelijkheden of functionaliteiten bevat als of anderszins concurreert met de Software en Diensten.
8.10 Wachtwoorden. De Wederverkoper is verantwoordelijk voor het beschermen en beveiligen van alle sleutels, certificaten, wachtwoorden, toegangscodes, gebruikers-ID's of andere inloggegevens en inloggegevens (gezamenlijk "Wachtwoorden") die aan de Wederverkoper zijn verstrekt of die zijn gegenereerd in verband met de gegevens van de Wederverkoper of zijn Klanten. gebruik van het MyWorkDrive-platform. De Wederverkoper zal Wachtwoorden niet openbaar maken of beschikbaar stellen aan andere dan geautoriseerde Gebruikers, indien van toepassing, en zal alle commercieel redelijke inspanningen leveren om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Wachtwoorden of het MyWorkDrive-platform te voorkomen. De Wederverkoper en/of zijn Klanten zijn volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met de Wachtwoorden.
8.11 Stilstand. MyWorkDrive kan de toegang tot het MyWorkDrive Platform opschorten of beperken voor de duur van geplande of ongeplande downtime of onbeschikbaarheid van een deel of het geheel van het MyWorkDrive Platform om welke reden dan ook, inclusief als gevolg van stroomuitval, systeemstoringen, onderhoud, upgrades of andere onderbrekingen.
8.12 Opschorting, beperking of beëindiging. MyWorkDrive kan, zonder aansprakelijkheid jegens de wederverkoper, de toegang tot het MyWorkDrive-platform op elk moment onmiddellijk opschorten, beëindigen of beperken in het geval (a) MyWorkDrive vaststelt dat het MyWorkDrive-platform wordt gebruikt in strijd met toepasselijke federale, staats- of lokale wetten of verordeningen, deze Overeenkomst, Algemene voorwaarden; (b) MyWorkDrive vaststelt dat het MyWorkDrive-platform op ongeoorloofde of frauduleuze wijze wordt gebruikt of dat de wederverkoper of klanten frauduleuze of onnauwkeurige informatie aan MyWorkDrive hebben verstrekt; (c) MyWorkDrive bepaalt dat het gebruik van het MyWorkDrive-platform door de wederverkoper of klanten een nadelige invloed heeft op de apparatuur of service van MyWorkDrive aan anderen; (d) het is MyWorkDrive op bevel van een rechtbank of andere overheidsinstantie verboden om de Services te leveren; (e) van een denial-of-service-aanval of een andere gebeurtenis waarvan MyWorkDrive naar eigen goeddunken bepaalt dat deze een risico kan vormen voor de Services of voor andere klanten als de Services niet worden opgeschort; (f) van een beveiligingsincident of andere ramp die van invloed is op de Services of de beveiliging van Klantgegevens; of (g) het verzuim van de Wederverkoper om MyWorkDrive alle Vergoedingen te betalen die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd en betaalbaar zijn in overeenstemming met Sectie 4. MyWorkDrive is niet aansprakelijk voor enige schade, aansprakelijkheden of verliezen als gevolg van enige opschorting, beperking of beëindiging van het gebruik door de Wederverkoper van de MyWorkDrive-platform of het gebruik van de Services door een Klant in overeenstemming met dit Artikel 8.13.
8.13 Berichten met betrekking tot de Services. Wederverkoper verleent MyWorkDrive een eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty-vrije, niet-exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare toestemming om te gebruiken, bewerken, reproduceren, distribueren, weergeven en publiceren op elk moment, geheel of gedeeltelijk en in alle media, en op MyWorkDrive's naar eigen goeddunken (inclusief maar niet beperkt tot publicatie op internet) alle feedback, opmerkingen, beoordelingen of andere berichten die door de Wederverkoper zijn geplaatst met betrekking tot MyWorkDrive of de Services, hetzij rechtstreeks aan MyWorkDrive, op websites van derden, of anderszins ("Berichten"). De Wederverkoper erkent en stemt ermee in dat Berichten de naam van de Wederverkoper, verklaringen en de naam van de werkgever (indien van toepassing) kunnen bevatten, en stemt ermee in om op verzoek van MyWorkDrive aanvullende passende getuigenissen en ondersteunende informatie en documentatie te verstrekken. MyWorkDrive heeft het recht om de Wederverkoper te identificeren als een Wederverkoper van de Diensten in het promotiemateriaal en de releases van MyWorkDrive, ongeacht hoe gedrukt of weergegeven en in welk medium dan ook, en indien van toepassing, om het bedrijfslogo van de Wederverkoper te gebruiken zoals dit van tijd tot tijd op de website van de Wederverkoper verschijnt. of ander promotiemateriaal na het verkrijgen van toestemming van de Reseller. De Wederverkoper verklaart en garandeert dat dergelijke Berichten de eerlijke overtuigingen en echte ervaring van de Wederverkoper in verband met MyWorkDrive of de Diensten weerspiegelen, vrijwillig zijn gedaan en zonder vergoeding aan de Wederverkoper worden verstrekt. De wederverkoper doet afstand van, vrijwaart en ontslaat MyWorkDrive en zijn werknemers, functionarissen, gelieerde ondernemingen, licentiehouders, opvolgers, rechtverkrijgenden, agenten, klanten en leveranciers van alle claims die de wederverkoper nu of later kan hebben (of het nu gaat om auteursrecht, recht op privacy, van publiciteit, uitvoerende rechten, onrechtmatige daad, contract, statuut of anderszins) vanwege gebruik, bewerking, reproductie, distributie, weergave of publicatie van de Postingen door MyWorkDrive of door een derde partij die daartoe is gemachtigd door MyWorkDrive. De Wederverkoper zal geen (a) enig eigendomsrecht of ander recht of belang in de Berichten doen gelden of (b) enige vordering tot vergoeding met betrekking tot de Berichten of het gebruik, reproductie, verspreiding of publicatie daarvan doen gelden. De wederverkoper kan de toestemming van de wederverkoper aan MyWorkDrive voor het gebruiken, bewerken, reproduceren, distribueren, weergeven of publiceren van Berichten op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met MyWorkDrive via support@wanpath.com, met dien verstande dat een dergelijke intrekking alleen van toepassing is op Berichten die MyWorkDrive gemakkelijk kan verwijderen van de website. MyWorkDrive-site of andere websites, en zijn niet van toepassing op gedrukte materialen of publicaties die in omloop zijn of besteld zijn voor verspreiding op het moment van een dergelijke intrekking.

9. Verklaringen en garanties; Vrijwaring.
9.1 Garantie. Elke partij verklaart en garandeert dat: (a) zij geldig bestaat en een goede reputatie heeft volgens de wetten van haar staat van oprichting; (b) het heeft de volledige macht en bevoegdheid van het bedrijf om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst uit te voeren, te leveren en uit te voeren; (c) de uitvoering en levering van deze Overeenkomst en de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst zal niet leiden tot schending of verzuim van enige overeenkomst of regeling waaraan hij is gebonden; (d) de persoon die deze overeenkomst namens hem aangaat, naar behoren is gemachtigd en gemachtigd om deze overeenkomst aan te gaan; en (e) deze Overeenkomst geldig, bindend en afdwingbaar is in overeenstemming met de voorwaarden ervan.
9.2 Vrijwaringen. HET MYWORKDRIVE-PLATFORM WORDT GELEVERD "AS IS". BEHALVE ZOALS BEPAALD IN PARAGRAAF 9.1, GEVEN MYWORKDRIVE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN GEEN (EN WIJZEN HIERBIJ ALLE) GARANTIES OF VERKLARINGEN (EXPLICIET OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK), OF DIT ER UIT OVERWEGENDE DAT ER UIT OVERWEGENDE WET OF OP GROND VAN UIT DE HANDEL OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MET BETREKKING TOT HET MYWORKDRIVE-PLATFORM, ALLE (A) GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, (B) GARANTIES VAN GESCHIKTHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL , IS GEADVISEERD OF IS ANDERSZINS OP DE HOOGTE VAN EEN DERGELIJK DOEL), (C) ENIGE GARANTIE DAT HET MYWORKDRIVE-PLATFORM ONONDERBROKEN, FOUTVRIJ OF VRIJ VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN ZAL ZIJN, OF DAT DE KLANTGEGEVENS NIET VERLOREN OF BESCHADIGD ZULLEN WORDEN D) GARANTIES VAN NIET-INBREUK OF VOORWAARDE VAN TITEL. DEZE DISCLAIMER EN UITSLUITING ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS DE HIERBOVEN UITDRUKKELIJKE GARANTIE NIET VOLDOET AAN HAAR ESSENTILE DOEL.

10. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL EEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE ANDER, DE KLANT OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN GOODWILL, ENIGE ONDERBREKING VAN ZAKEN OF VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, VOORBEELDIGE , BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND IS MET DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN OF MYWORKDRIVE-TOEPASSINGEN DIE DOOR MYWORKDRIVE WORDEN GELEVERD, INCLUSIEF HET MYWORKDRIVE-PLATFORM, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, ZELFS ALS EEN VAN DE PARTIJEN OP DE HOOGTE IS GEBRACHT OF OP ANDERE WIJZE OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BOVENDIEN ZAL MYWORKDRIVE NOCH EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE COMPENSATIE, TERUGBETALING OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT IN VERBAND MET: (A) HET ONVERMOGEN VAN DE WEDERVERKOPER OF KLANT OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN ALS GEVOLG VAN ENIGE UITVALTIJD VAN DE MYWORKDRIVE OF EEN DEEL VAN DE MYWORKDRIVE PLATFORM OM WELKE REDEN DAN OOK, INCLUSIEF ALS GEVOLG VAN STROOMUITVAL, SYSTEEMSTORING OF ANDERE ONDERBREKING; (B) DE KOSTEN VAN AANSCHAFFING VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN; (C) INVESTERING, UITGAVEN OF VERBINTENISSEN VAN DE WEDERVERKOPER IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT HET MYWORKDRIVE-PLATFORM DOOR DE KLANT; OF (D) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN OF VERWIJDERING, VERNIETIGING, SCHADE OF VERLIES VAN KLANTGEGEVENS OF ANDERE GEGEVENS. IN IEDER GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEIDE PARTIJEN ONDER DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ZIJN TOT DE KOSTEN DIE DAADWERKELIJK DOOR DE WEDERVERKOPER AAN MYWORKDRIVE ZIJN BETAALD VOOR DIENSTEN TIJDENS DE DRIE (3) MAANDEN DIE AAN DE CLAIM VOORAFGAAN. De beperking van aansprakelijkheid uiteengezet in clausule 10 is niet van toepassing met betrekking tot (A) verplichtingen voor de betaling van Vergoedingen of Service Credits onder deze Overeenkomst (B) opzettelijk verzuim of fraude (C) overlijden of persoonlijk letsel (D) ongeautoriseerde gebruik van het intellectueel eigendom of vertrouwelijke informatie van de andere partij (E) Inbreuk op intellectueel eigendom. DEZE SECTIE ZAL VOLLEDIG VAN KRACHT WORDEN, ZELFS ALS EEN IN DEZE OVEREENKOMST GESPECIFICEERDE VERHAALSMOGELIJKHEID WORDT GEACHT DAT ZIJN ESSENTIËLE DOEL NIET HEEFT GEHAD.

11. Vrijwaring.
11.1 Algemeen. Naast alle andere vrijwaringsverplichtingen uiteengezet in andere secties van deze Overeenkomst, zal de Wederverkoper, op eigen kosten, MyWorkDrive en zijn directeuren, functionarissen, werknemers, aannemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk de "MyWorkDrive-gevrijwaarden") van en tegen alle daadwerkelijke of dreigende rechtszaken, acties, procedures (in rechte of in billijkheid), claims (ongegrond of anderszins), schadevergoedingen, betalingen, tekortkomingen, boetes, vonnissen, schikkingen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten, kosten, boetes, rente en uitbetalingen) (gezamenlijk "Aansprakelijkheden") die voortvloeien uit een IP-claim (inclusief claims van derden), rechtszaak, actie of procedure tegen enige MyWorkDrive Gevrijwaarde, al dan niet succesvol, voortvloeiend uit of ontstaan in verband met (a) de verkoop door de Wederverkoper, het niet verkopen of het leveren van de Diensten aan de Klant; (b) het gebruik van de Klantgegevens of het MyWorkDrive-platform door de Wederverkoper of de Wederverkoperpartij; (c) enige schending van deze Overeenkomst of een toepasselijk Klantcontract of een schending van toepasselijke wetgeving door de Reseller of een Reseller-partij; (of (e) het verzuim van de wederverkoper om de vereiste toestemmingen of autorisaties van de klant te verkrijgen, zoals beschreven in artikel 2.3 of artikel 8.4 van deze overeenkomst.
11.2 Proces. Elke partij zal de andere redelijkerwijs op de hoogte stellen van een claim die onderworpen is aan de vrijwaringsverplichtingen uiteengezet in deze Overeenkomst, maar het nalaten om de partij op deze manier op de hoogte te stellen, zal alleen de vrijwaringsverplichtingen van de partijen hieronder beïnvloeden voor zover een dergelijke tekortkoming het vermogen van de partij om de betreffende claim te verdedigen wezenlijk schaadt. Op voorwaarde dat elke partij een dergelijke claim onmiddellijk onderzoekt en verdedigt, heeft de andere partij de controle over de verdediging en schikking ervan op eigen kosten. Niettegenstaande het voorgaande, zal geen van beide partijen een claim schikken of compromitteren op een manier die de ander niet volledig vrijstelt van een dergelijke claim of resulteert in een beperking van of toelating door een van de partijen of een partij onderwerpt aan aanvullende verplichtingen. In het geval dat een partij naar eigen goeddunken vaststelt dat de andere een claim waarvoor de partij een schadeloosstellingsverplichting heeft, niet onmiddellijk heeft onderzocht of rigoureus heeft verdedigd, heeft de partij het recht om deze claim te verdedigen en af te wikkelen bij de andermans kosten en uitgaven.

12. Termijn; Beëindiging; Effect van beëindiging.
12.1 Termijn. Deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en blijft van kracht, tenzij anderszins beëindigd door de Partijen hieronder (de "Termijn").
12.2 Beëindiging. Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen, met of zonder opgaaf van reden, met inachtneming van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij van vijf (5) dagen. In het geval van beëindiging op grond van dit Artikel 12.2 door MyWorkDrive om een andere reden dan wegens wezenlijke schending van deze Overeenkomst door de Wederverkoper, zal MyWorkDrive (a) alle Diensten uitvoeren (anders dan op abonnementen gebaseerde Diensten) op grond van Bestellingen die zijn ontvangen en geaccepteerd vóór een dergelijke beëindigingsdatum ; en (b) alle op abonnementen gebaseerde Diensten uitvoeren onder Bestellingen die zijn ontvangen en geaccepteerd voorafgaand aan een dergelijke beëindigingsdatum voor de duur van de op dat moment geldende abonnementsperiode zoals uiteengezet in de toepasselijke Bestelling (zonder verlenging)
12.3 Gevolgen van beëindiging. Bij het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, (a) blijven alle Verplichtingen die vóór de datum van een dergelijke vervaldatum of beëindiging zijn opgebouwd, van kracht; (b) elke partij zal de andere partij onverwijld alle vertrouwelijke informatie verstrekken die op dat moment in haar bezit is, of alle kopieën van dergelijke vertrouwelijke informatie vernietigen, naar eigen goeddunken en op aanwijzing van de onthullende partij; en (c) zal de Wederverkoper (i) ophouden zich op enigerlei wijze voor te doen als Wederverkoper van de Diensten en het plaatsen van Bestellingen stopzetten; (ii) onmiddellijk stoppen met het gebruik van het MyWorkDrive-platform; (iii) onmiddellijk stoppen met het gebruik van promotie-, marketing- of instructiemateriaal met betrekking tot de Services en dit materiaal onmiddellijk terugsturen naar MyWorkDrive. De volgende paragrafen blijven van kracht na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst: Secties 1, 4, 5, 6, 8.10, 8.14, 9.2, 10, 11, 12.3 en 13.

13. Algemene bepalingen.
13.1 Gehele Overeenkomst. Deze Overeenkomst, het Bestelformulier, de softwarevoorwaarden waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst van de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle andere overeenkomsten tussen hen, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp hiervan.
13.2 Toepasselijk recht; Evenementenlocatie; Geschillenbeslechting. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder toevlucht te nemen tot conflicterende wettelijke bepalingen. De partijen komen overeen dat elke rechtsvordering of billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst alleen zal worden ingediend bij de staats- en federale rechtbanken in San Francisco, Californië, en de partijen stemmen hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in en onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken over een rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit deze Overeenkomst.
13.3 Opdracht. Noch deze overeenkomst, noch enig recht of plicht onder deze overeenkomst mag worden overgedragen, toegewezen of gedelegeerd door een van beide partijen, inclusief van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere, en elke poging tot overdracht, toewijzing of delegatie zonder dergelijke toestemming zal nietig en zonder effect zijn. Behoudens het voorgaande, zal deze Overeenkomst bindend zijn voor en ten goede komen aan de Partijen en hun respectieve vertegenwoordigers, erfgenamen, beheerders, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.
13.4 Relatie van de partijen. Geen van beide partijen zal, voor welk doel dan ook, worden beschouwd als een werknemer, vertegenwoordiger, eigenaar of wederverkoper van de andere partij; en de relatie tussen de partijen zal alleen die van onafhankelijke contractanten zijn. Geen van de partijen heeft het recht of de bevoegdheid om enige verplichting op zich te nemen of te creëren of om verklaringen of garanties af te leggen namens een andere partij, expliciet of impliciet, of om de andere partij in welk opzicht dan ook te binden.
13.5 Referenties. Geen van de partijen mag de specifieke voorwaarden van deze overeenkomst openbaar maken of een openbare verklaring of persbericht uitgeven met betrekking tot deze overeenkomst zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij. Niettegenstaande het voorgaande kan MyWorkDrive gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de Wederverkoper identificeren als een geautoriseerde Wederverkoper van de Diensten en het logo van de Wederverkoper en/of ander merkmateriaal weergeven op de website van MyWorkDrive en ander marketingmateriaal.
13.6 Niet-verklaring van afstand. Het nalaten van een van de partijen om aan te dringen op strikte uitvoering van een van de bepalingen van deze overeenkomst of deze af te dwingen of om rechten of rechtsmiddelen onder deze overeenkomst uit te oefenen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand of afstand doen van het recht van een dergelijke partij om te doen gelden of te vertrouwen op een dergelijke bepaling, recht of rechtsmiddel in dat of enig ander geval; integendeel, hetzelfde zal volledig van kracht blijven.
13.7 Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet kan worden afgedwongen door een rechtsregel of openbare orde, blijven alle andere bepalingen van deze Overeenkomst niettemin volledig van kracht zolang de economische of juridische inhoud van de transacties beoogd door deze Overeenkomst, wordt op geen enkele manier nadelig beïnvloed voor enige Partij. Bij een dergelijke vaststelling dat een bepaling ongeldig, onwettig of niet kan worden afgedwongen, zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om deze overeenkomst te wijzigen om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo goed mogelijk op een acceptabele manier uit te voeren, zodat de transacties die hierbij worden overwogen, zijn vervuld.
13.8 Kennisgeving. Elke kennisgeving, eis of mededeling die vereist of toegestaan is te worden gegeven door een bepaling van deze Overeenkomst, wordt geacht voldoende te zijn gegeven of betekend voor alle doeleinden indien: (a) persoonlijk afgeleverd; (b) gedeponeerd bij een vooruitbetaalde koerier, expres- of luchtkoerier of soortgelijke koerier; of (c) verzonden via telekopieerapparaat, fax, e-mail of andere communicatieapparatuur die een fax van de kennisgeving verzendt naar vergelijkbare apparatuur die dergelijke kennisgeving ontvangt en reproduceert. Kennisgevingen worden gericht aan een Partij op het adres, het faxnummer of het e-mailadres van de Partij zoals opgegeven door de Reseller in het Resellerportaal. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen (i) in het geval van persoonlijke bezorging, bij ontvangst, (ii) in het geval van een koerier, koerier of luchtkoerier of soortgelijke koerier, twee dagen na deponering, en (iii) in de in het geval van telekopieerapparaat, fax, e-mail of ander communicatieapparaat, de dag van ontvangst zoals blijkt uit een bevestigingsverklaring van telekopieerapparaat, faxapparaat, e-mail of vergelijkbaar communicatieapparaat. Verder kan elke partij haar contactgegevens wijzigen door middel van een kennisgeving in overeenstemming met deze sectie of met behulp van tools die beschikbaar zijn via het resellerportaal.
13.9 Overmacht. In het geval dat een van de partijen verhinderd is om een van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen, of niet in staat is om deze uit te voeren vanwege een oorzaak buiten de redelijke controle van de partij die zich op deze bepaling beroept, zal de prestatie van de betrokken partij worden verontschuldigd en de tijd voor de prestatie wordt verlengd voor de periode van vertraging of onmogelijkheid om te presteren als gevolg van een dergelijke gebeurtenis; op voorwaarde dat de getroffen partij: (a) de andere partij onverwijld op de hoogte stelt van de aard en de verwachte duur van de gebeurtenis, (b) commercieel redelijke inspanningen levert om de oorzaak en het gevolg van een dergelijke gebeurtenis aan te pakken en te verminderen, (c) periodieke op de hoogte stellen van relevante ontwikkelingen, en (d) onverwijld op de hoogte stellen van het einde van een dergelijke gebeurtenis.
13.10 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. MyWorkDrive kan deze Algemene Voorwaarden of Aanvullend Beleid op elk moment wijzigen door een herziene versie van deze Algemene Voorwaarden of Aanvullend Beleid op de MyWorkDrive-site te plaatsen. Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst, zullen de herziene voorwaarden van kracht worden op de vroegste van de volgende (a) tien (10) dagen na het plaatsen en/of op de hoogte brengen van de wijzigingen aan de Wederverkoper; of (b) na acceptatie door de Wederverkoper als MyWorkDrive een mechanisme biedt voor acceptatie van de herziene voorwaarden, zoals een doorklikbevestiging of een acceptatieknop. Door het MyWorkDrive-platform te blijven gebruiken of de Services door te verkopen na de ingangsdatum van eventuele herzieningen van deze Algemene Voorwaarden of Aanvullend Beleid, stemt de Wederverkoper ermee in gebonden te zijn aan de herziene Algemene Voorwaarden of herzien Aanvullend Beleid. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederverkoper om de MyWorkDrive-site regelmatig te controleren op wijzigingen in deze Algemene voorwaarden of het Aanvullende beleid, indien van toepassing. Als de Wederverkoper het niet eens is met wijzigingen in deze Algemene voorwaarden of Aanvullend beleid, is het enige en exclusieve verhaal van de Wederverkoper het beëindigen van de Overeenkomst in overeenstemming met Sectie 12 hierin.