WANPATH LLC MYWORKDRIVE ABONNEMENTSOVEREENKOMST

DE DIENSTEN WORDEN ALLEEN GELEVERD OP VOORWAARDE DAT DE ABONNEE AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN DEZE ABONNEMENTSOVEREENKOMST (“OVEREENKOMST”) TUSSEN DE ABONNEE EN WANPATH. DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN OF DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, ERKENT DE ABONNEE DAT DEZE OVEREENKOMST GELEZEN, BEGRIJPT EN AKKOORD GAAT.

1.0 Definities.
"Bestelling" betekent een aankoopverplichting die wederzijds is overeengekomen tussen (1) Wanpath en Abonnee, of (2) een door Wanpath geautoriseerde wederverkoper en Abonnee.

"Office Online" betekent Microsoft Office Online onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft.

"Toegestane capaciteit" betekent het Toegestane aantal gebruikers voor toegang tot MyWorkDrive-webbestanden

"Portaal" betekent een webgebaseerde faciliteit die door de Abonnee wordt gebruikt om de Services te configureren en te beheren.

“Services” betekent MyWorkDrive File Web Access & Relay.

"Software" betekent de eigen softwaretoepassingen van Wanpath.

"Software-upgrades" betekent bepaalde wijzigingen of herzieningen van de Software of services.

"Abonnee" betekent de persoon, het bedrijf, de gezamenlijke dochterondernemingen en hun moedermaatschappij, of een andere juridische entiteit die een Bestelling heeft geplaatst en de details ervan heeft geregistreerd op het Wanpath-portaal op: https://www.myworkdrive.com/login

"Abonnement" betekent een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om MyWorkDrive File Share Remote Access-software te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Bestelling.

"Abonnementskosten" betekent de overeengekomen vergoedingen in een Bestelling.

"Abonnementstermijn" betekent de overeengekomen tijdsperiode in een Bestelling.

"Virus" of "Malware" betekent computersoftware of programmacode die is ontworpen om de prestaties of beveiliging van een computerprogramma of gegevens te beschadigen of te verminderen.

“Wanpath” means Wanpath, LLC., a California Limited Liability company doing business as MyWorkDrive with its principal place of business at 3515 Mt. Diablo Blvd, #1007, Lafayette, CA 94549, USA.

Wanpath MyWorkDrive-definities

"Gemiddelde bandbreedte per stoel" betekent de totale bandbreedte die wordt gebruikt voor de prestaties van MyWorkDrive-hosting, gedeeld door het aantal stoelen.

"Toegestaan aantal stoelen" betekent het aantal stoelen dat wordt weergegeven als "Gebruikers" in het abonnementsgebied van de Portal voor MyWorkDrive.

"MyWorkDrive" betekent de Wanpath-service voor overdracht van cloudhosting, inclusief software, relais, netwerken en software, samen met toepasselijke documentatie en media.

"Seat" betekent elke gebruiker die geautoriseerd is om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, direct of indirect.

"Webinhoud" betekent alle gegevens en verzoeken om gegevens die door MyWorkDrive worden verwerkt, inclusief maar niet beperkt tot die waartoe toegang wordt verkregen via de internetprotocollen HTTPS en SSH.

2.0 Abonnement en verlening van gebruiksrecht. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, zal Wanpath de Abonnee het Abonnement verstrekken met de Toegestane Capaciteit zoals uiteengezet in de Bestelling voor de Abonnementsperiode. Abonnee mag MyWorkDrive uitsluitend gebruiken voor de eigen interne bedrijfsvoering van Abonnee (niet ten behoeve van enige andere persoon of entiteit) gedurende de Abonnementsperiode, op voorwaarde dat Abonnee de Abonnementskosten heeft betaald en blijft betalen. Wanpath kan de levering van de Service aan het einde van een Abonnementsperiode beëindigen, tenzij de Abonnee Abonnementskosten voor de Service blijft betalen. Abonnementskosten zijn niet-restitueerbaar. Wanpath kan zijn systemen controleren om het geautoriseerde gebruik van de Diensten door de Abonnee te bevestigen. De Abonnee mag de Diensten niet huren, leasen of timesharen, of abonnementsdiensten verlenen voor de Diensten of anderen toestaan dit te doen. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, kan de Abonnee zijn agenten en onafhankelijke contractanten toestaan de Services uitsluitend te gebruiken ten behoeve van de Abonnee; op voorwaarde echter dat de Abonnee verantwoordelijk blijft voor elke schending van deze Overeenkomst. Elk ander gebruik van de Services door een andere entiteit is verboden en een schending van deze Overeenkomst.

3.0 Dienstverlening.

3.1 Wanpath zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Diensten voor de Abonnementsperiode te leveren.

Wanpath doet geen toezeggingen op het gebied van serviceniveau voor MyWorkDrive-hosting die door Wanpath als buitensporig wordt beschouwd of beschikbaar wordt gesteld als een open site voor bestandsoverdracht of die niet voldoet aan onze minimale beveiligingsvereisten; (1) vereisen een minimale wachtwoordlengte van 8 tekens voor alle domeingebruikers en (2) voldoen aan de Microsoft-definitie van complexiteit zoals gedefinieerd in het standaarddomeinbeleid, kan zonder kennisgeving door Wanpath worden beperkt of afgesloten. Wanpath doet geen serviceniveauverplichtingen voor MyWorkDrive Cloud Connector Relay Service of Microsoft Office 365 Online bestandsbewerkingsservices.

3.2 Indien Wanpath vaststelt dat de veiligheid of goede werking van de Diensten in gevaar zou komen als gevolg van hacking, denial of service-aanvallen of andere activiteiten die afkomstig zijn van of gericht zijn op het netwerk van de Abonnee, kan Wanpath de Diensten onmiddellijk opschorten totdat het probleem is opgelost. Wanpath zal de Abonnee onmiddellijk op de hoogte stellen en met hem samenwerken om de problemen op te lossen.

3.3 Als de Diensten worden opgeschort of beëindigd, zal Wanpath alle configuratiewijzigingen die tijdens de inschrijving van de Dienst zijn aangebracht ongedaan maken. Het is de verantwoordelijkheid van de Abonnee om de serverconfiguratiewijzigingen aan te brengen die nodig zijn om MyWorkDrive-software van alle servers en clientapparaten te verwijderen.

3.4 Wanpath kan de Services op elk moment wijzigen, verbeteren, beëindigen, vervangen of toevoegen. Wanpath kan gebruik maken van Tunneling, Relay, reverse proxy's, SSH, SSL en andere informatie die door de Diensten gaat voor het leveren, ontwikkelen, analyseren, onderhouden, rapporteren over en verbeteren van de Wanpath Diensten en producten. Wanpath kan statistische informatie verzamelen voor rapportagedoeleinden over het aantal gebruikersaanmeldingen en bandbreedtegebruik om de naleving van abonnementslicenties te beoordelen, waaronder: aantal gebruikers dat dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks is ingelogd, gegevens die dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks worden geüpload/gedownload.

De abonnee begrijpt dat Wanpath LLC op geen enkel moment klantgegevens opslaat, bewaart of beheert. Alle bestanden blijven op de eigen servers van de abonnees en alle authenticatie wordt lokaal gedaan door de interne actieve directory van de abonnee. Wanpath LLC heeft geen toegang tot logins, achterdeuren of authenticatiemechanismen voor de MyWorkDrive-server of -bestanden van abonnees en kan niet voldoen aan wettelijke verzoeken aan abonneegegevens. Als de abonnee ervoor kiest om onze Microsoft Office Online Edit-functie of Cloud Connector (optioneel) in te schakelen, en alleen dan zullen alle gegevens ons netwerk doorkruisen dat zich in een gecodeerde TLS 1.2-gegevensstroom bevindt. Toegang tot deze gegevens is vergrendeld voor de Microsoft Office 365-hosts van de klant en is alleen beschikbaar tijdens die Office-bestandsbewerkingssessie. Alle bestanden die in Office 365 zijn bewerkt, worden tijdelijk opgeslagen op de servers van Microsoft en worden verwijderd wanneer de bestandsbewerking is voltooid. Wanpath behoudt zich het recht voor om (i) de Microsoft Office Online Edit-functie of Cloud Connector-service op elk moment aan te passen, te wijzigen of te beëindigen en (ii) deze in de toekomst als afzonderlijke 'alleen betaalde' service aan te bieden. Alle servicevoorwaarden voor MyWorkDrive, inclusief, maar niet beperkt tot, 'Geen garantie', 'Schadeloosstelling', 'Beperking van aansprakelijkheid' zijn van toepassing op MyWorkDrive cloud connector en Office 365 Online Service.

3.5 Voorafgaand aan de inschrijving in MyWorkDrive en op elk moment tijdens de Abonnementsperiode, kan Wanpath testen of het MyWorkDrive-systeem van de Abonnee fungeert als een Open fileshare-site. Als Wanpath vaststelt dat het systeem werkt als een Open Relay via zijn relaisnetwerk, zal Wanpath de Abonnee informeren en kan de Dienst opschorten totdat het probleem is opgelost.

3.6 Als de Abonnee de Diensten gebruikt om Spam of Malware te verspreiden, kan Wanpath de Diensten opschorten totdat het probleem is opgelost.

3.7 Als in een (1) kalendermaand het aantal verbindingen met het beveiligde MyWorkDrive-relaynetwerk groter is dan dertigduizend (30.000), kan Wanpath de relay-verbinding van de Abonnee onmiddellijk beëindigen totdat dit door de klant is opgelost.

3.8 Als in een (1) kalendermaand de gemiddelde bandbreedte per stoel die door het beveiligde MyWorkDrive-relaynetwerk (Office 365-relay of Cloud Connector *.myworkdrive.net) stroomt groter is dan 1,00 Mbps, kan Wanpath de relay-verbinding van de Abonnee onmiddellijk beëindigen totdat deze is opgelost door klant.

4.0 Abonneeverplichtingen.

4.1 De Abonnee zal (a) alle toepasselijke wetten, statuten, voorschriften en verordeningen naleven, (b) de Services alleen gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden, waaronder het verzenden en ontvangen van zakelijke en persoonlijke e-mail of webinhoud door zijn werknemers, en (c) de Services niet gebruiken om spam of malware te verzenden of licentievereisten van derden te omzeilen.

4.2 De Abonnee moet (a) de bevoegdheid, rechten of machtigingen hebben om alle servers te gebruiken die bij de Services zijn geregistreerd, (b) de nodige toestemmingen verkrijgen van het management.

4.3 De Abonnee zal Wanpath verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren tegen verlies, schade of kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die zijn opgelopen in verband met vorderingen, eisen, rechtszaken of procedures ("Vorderingen") die door een derde tegen Wanpath zijn ingediend of ingediend. partij die beweert of verband houdt met (i) schending door de Abonnee van zijn verplichtingen in deze Sectie 4; (ii) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; (iii) burgerlijke of strafbare feiten; (iv) verzending of plaatsing van obsceen, onfatsoenlijk of pornografisch materiaal; (v) het verzenden of plaatsen van materiaal dat lasterlijk, lasterlijk, beledigend, beledigend of bedreigend is of dat ergernis of onnodige angst veroorzaakt bij een andere persoon; of (vi) overdracht van informatie via de Dienst.

5.0 Intellectuele eigendomsrechten. De Diensten en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten zijn het exclusieve eigendom van Wanpath of haar licentiegevers. Alle rechten, titels en belangen in en op de Services, alle wijzigingen, vertalingen of afgeleiden daarvan, zelfs indien niet-geautoriseerd, en alle toepasselijke rechten op patenten, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken en alle intellectuele eigendomsrechten in de Services blijven exclusief bij Wanpath of zijn licentiegevers. De Services zijn waardevol, eigendom van en uniek, en de Abonnee stemt ermee in gebonden te zijn aan de eigendom van de Services en deze in acht te nemen. De Services bevatten materiaal dat wordt beschermd door octrooi-, auteursrecht- en handelsgeheimen, en door internationale verdragsbepalingen. De Abonnee mag geen eigendomskennisgeving van Wanpath of een derde partij verwijderen. De Services omvatten softwareproducten in licentie van derden. Dergelijke derden hebben geen verplichtingen of aansprakelijkheid jegens de Abonnee onder deze Overeenkomst, maar zijn derde begunstigden van deze Overeenkomst. Alle rechten die in deze Overeenkomst niet aan de Abonnee worden verleend, zijn voorbehouden aan Wanpath. Het eigendom van de Diensten gaat niet over op de Abonnee. Wanpath kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de Diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, verleent Wanpath geen uitdrukkelijk of impliciet recht onder Wanpath-patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten.

6.0 Bescherming en beperkingen.

6.1 Elke partij (de "Bekendmakende partij") kan aan de andere (de "Ontvangende partij") bepaalde vertrouwelijke technische en zakelijke informatie bekendmaken waarvan de Bekendmakende partij wil dat de Ontvangende partij deze als vertrouwelijk behandelt. “Vertrouwelijke informatie” betekent alle informatie die door een van de partijen aan de andere partij wordt bekendgemaakt, hetzij direct of indirect, schriftelijk, mondeling, elektronisch of door inspectie van tastbare objecten (inclusief maar niet beperkt tot documenten, prototypes, apparatuur, technische gegevens, handelsgeheimen en bekende -hoe, productplannen, Diensten, diensten, leveranciers, klantenlijsten en klantinformatie, prijzen en kosten, markten, software, databases, ontwikkelingen, uitvindingen, processen, formules, technologie, werknemersinformatie, ontwerpen, tekeningen, engineering, hardwareconfiguratie-informatie , marketing, licenties, financiën, budgetten en andere zakelijke informatie), die wordt aangeduid als "Vertrouwelijk", "Beschermd" of een soortgelijke aanduiding op of voorafgaand aan het moment van openbaarmaking, of die anderszins redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd door de Ontvangende Partij . Vertrouwelijke informatie kan ook informatie bevatten die door derden aan een bekendmakende partij is bekendgemaakt. Vertrouwelijke informatie omvat echter geen informatie die de Ontvangende partij kan documenteren (i) die publiekelijk bekend was en algemeen beschikbaar werd gesteld vóór het tijdstip van openbaarmaking door de Bekendmakende partij of een geautoriseerde derde partij; (ii) publiekelijk bekend wordt en algemeen beschikbaar wordt gemaakt na openbaarmaking zonder enige actie of inactiviteit van de Ontvangende partij in strijd met enige verplichting tot vertrouwelijkheid; (iii) reeds in het bezit is van de Ontvangende Partij op het moment van openbaarmaking; (iv) door de ontvangende partij rechtmatig is verkregen van een derde partij zonder schending van de vertrouwelijkheidsverplichtingen van die derde partij; of (v) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende Partij zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij.

6.2 De Abonnee zal alle redelijke stappen ondernemen om de Services te beveiligen om ervoor te zorgen dat geen onbevoegde persoon toegang heeft en dat er geen ongeautoriseerde kopie, publicatie, openbaarmaking of distributie, in welke vorm dan ook, wordt gemaakt. De Diensten bevatten waardevolle, vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen en ongeoorloofd gebruik of kopiëren is schadelijk voor Wanpath. De Abonnee mag de Services of een deel daarvan niet direct of indirect overdragen, toewijzen, publiceren, weergeven, openbaar maken, verhuren, leasen, wijzigen, uitlenen, distribueren of afgeleide werken maken. De Abonnee mag de Services niet reverse-engineeren (behalve zoals vereist door de wet om interoperabiliteit te garanderen), decompileren, vertalen, aanpassen of demonteren, en evenmin zal de Abonnee proberen de broncode te creëren op basis van de objectcode voor de Software. Software van derden die deel uitmaakt van de Services, mag alleen worden gebruikt in combinatie met de Services en niet onafhankelijk van de Services. De Abonnee mag en zal derden niet toestaan om de resultaten van benchmarktests die op de Services zijn uitgevoerd, te publiceren, verspreiden of openbaar te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanpath. De Abonnee begrijpt dat Office 365 Online een Microsoft-service is en dat het gebruik van Microsoft 365 Office Online onderworpen is aan de gebruiksvoorwaarden, licenties en privacybeleid van Microsoft. De Abonnee is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ze een volledige licentie hebben voor alle MyWorkDrive-gebruikers die Office 365 Online gebruiken en dat ze geen Microsoft-licenties, voorwaarden, wetten, regels en/of voorschriften overtreden.

7.0 Beperkte garantie.

7.1 Voor de Abonnementsperiode garandeert Wanpath dat de Diensten bij normaal gebruik in wezenlijke overeenstemming met de dan geldende door Wanpath gepubliceerde documentatie zullen werken. Wanpath garandeert niet dat: (A) de Diensten vrij zijn van defecten, (ii) voldoen aan de eisen van de Abonnee, (iii) zonder onderbreking of fout werken, (iv) altijd toegang tot of overdracht van alle gewenste verbindingen toestaan of blokkeren, Malware , toepassingen en/of bestanden, of (v) elke verzending of elk bestand te identificeren dat mogelijk moet worden toegestaan of geblokkeerd.

7.2 Wanpath zal redelijke inspanningen leveren om elke significante non-conformiteit in de Diensten te verhelpen die aan Wanpath wordt gemeld en die Wanpath redelijkerwijs kan identificeren en bevestigen. Wanpath zal naar eigen goeddunken dergelijke niet-conforme of defecte Diensten repareren of vervangen, of een evenredig deel van de ongebruikte Abonnementskosten terugbetalen die zijn betaald voor de rest van de dan lopende termijn. Deze paragraaf beschrijft het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Abonnee en de volledige aansprakelijkheid van Wanpath voor elke schending van de garantie of andere plicht met betrekking tot de Services. Elke ongeoorloofde wijziging van de Services, knoeien met de Services, gebruik van de Services dat niet overeenkomt met de bijbehorende documentatie, of gerelateerde schending van deze Overeenkomst maakt de garantie ongeldig. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK VERMELD EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN ER GEEN ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID, TITEL OF GESCHIKTHEID .

8.0 Beperking van aansprakelijkheid. WANPATH, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HAAR LICENTIEGEVERS OF WEDERVERKOPERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, BEPAALDE OF INCIDENTELE SCHADE, ZOWEL VOORZIENBAAR OF ONVOORZIENBAAR, VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST VAN GEGEVENS, GOODWILL, KANS, INKOMSTEN, WINST OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ONDERBREKING IN GEBRUIK OF BESCHIKBAARHEID VAN GEGEVENS, STOPZETTING VAN ANDER WERK OF BIJZONDERING VAN ANDERE ACTIVA, PRIVACY, TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ADRESSEN, UITVOERBESTANDEN OF BESTANDEN ZIJN GEPLAATST OF GEBLOKKEERD, NALATIGHEID, CONTRACTSCHRIJDING, ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS EN CLAIMS VAN DERDEN, ZELFS ALS WANPATH OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN WANPATH VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, HET TOTALE BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT DAADWERKELIJK AAN WANPATH IS BETAALD VOOR DE TOEPASSELIJKE DIENSTEN OVER DE PERIODE VAN EEN JAAR VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS WAARVOOR DE AANVRAAG WAARVOOR DE DIENST WERD GESCHIKT .

9.0 Beëindiging. Deze Overeenkomst is van kracht tot het einde van de Abonnementsperiode, of totdat deze door een van de partijen wordt beëindigd. Abonnementen op service-evaluatie zijn beschikbaar voor een periode van maximaal dertig (30) dagen en zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Evaluatieabonnementen mogen alleen worden gebruikt om de beslissing van de Abonnee om een abonnement op Services aan te schaffen, te evalueren en te vergemakkelijken. Aan het einde van de evaluatieperiode moet de Abonnee ofwel de toepasselijke abonnementskosten betalen, ofwel wordt deze Overeenkomst beëindigd in verband met de evaluatie. Het voortgezette gebruik van de Services door de Abonnee na een evaluatieperiode is onderworpen aan deze Overeenkomst. De Abonnee kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen na kennisgeving aan Wanpath door een e-mail te sturen naar support@myworkdrive.com of schriftelijk naar:

Wanpath LLC dba MyWorkDrive

3515 Mt. Diablo Blvd, #1007

Lafayette, CA 94549

de Abonnee heeft echter geen recht op restitutie van vooruitbetaalde of andere kosten. Wanpath kan deze Overeenkomst beëindigen als Wanpath constateert dat de Abonnee de Overeenkomst heeft geschonden. Na kennisgeving van beëindiging door een van beide partijen, moet de Abonnee alle Software verwijderen, het gebruik staken en alle kopieën van de Services vernietigen of terugsturen naar Wanpath, en schriftelijk bevestigen dat alle bekende kopieën daarvan, inclusief back-upkopieën, zijn vernietigd. Secties 1, 5-9 en 13 blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

10.0 Gegevensprivacy .Abonnee zal alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven, inclusief die van andere rechtsgebieden die van toepassing kunnen zijn op de Abonnee, met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens. Abonnee moet alle vereiste toestemmingen van werknemers verkrijgen voor het onderscheppen, lezen, kopiëren of filteren van documenten. Geen van beide partijen zal de via de Dienst verkregen gegevens gebruiken voor enig onwettig doel.

11.0 Door de overheid beperkte rechten. De Services worden geleverd met "BEPERKTE RECHTEN". Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderhevig aan beperkingen zoals uiteengezet in FAR52.227-14 en DFAR252.227-7013 en volgende. of zijn opvolger. Het gebruik van de Diensten door de Amerikaanse regering houdt een erkenning in van de eigendomsrechten van Wanpath daarop. Aannemer of fabrikant is Wanpath.

12.0 Exporteren. Bepaalde Diensten zijn onderworpen aan exportcontroles van de Verenigde Staten en andere landen (“Exportcontroles”). Export of omleiding in strijd met de Amerikaanse wetgeving is verboden. De Amerikaanse wetgeving verbiedt export of herexport van de software of technologie naar bepaalde landen of naar een ingezetene of onderdaan van die landen (“Verboden land” of “Verboden landen”). Het verbiedt ook de uitvoer of wederuitvoer van de software of technologie naar een persoon of entiteit op de lijst van geweigerde personen van het Amerikaanse ministerie van Handel, de lijst met entiteiten of de niet-geverifieerde lijst; de verbodslijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken; of een van de lijsten die worden beheerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën, inclusief lijsten van Specially Designated Nationals, Specially Designated Terrorists of Specially Designated Narcotics Traffickers (gezamenlijk de "Lijsten"). De Amerikaanse wet verbiedt ook het gebruik van de software of technologie met chemische, biologische of nucleaire wapens of met raketten (“Verboden gebruik”). De Abonnee verklaart en garandeert dat hij niet is gevestigd in, of een inwoner of onderdaan is van een Verboden Land; dat het op geen enkele Lijst staat; dat het de software of technologie niet zal gebruiken voor verboden gebruik; en dat het zal voldoen aan de exportcontroles.

13.0 General. For the purposes of customer service, technical support, and as a means of facilitating interactions with its subscribers, Wanpath may periodically send Subscriber messages of an informational or advertising nature via email, and provide account information to related third-parties. Subscriber may choose to “opt-out” of receiving these messages or information sharing by sending an email to support@Wanpath.com requesting the opt-out. Subscriber acknowledges and agrees that by sending such email and “opting out” it will not receive emails containing messages concerning upgrades and enhancements to Services. However, Wanpath may still send emails of a technical nature. Subscriber acknowledges that Wanpath may use Subscriber’s company name only in a general list of Wanpath customers. Wanpath owns any suggestions, ideas, enhancement requests, feedback, or recommendations provided by Subscriber relating to the Services. Subscriber may not transfer any of Subscriber’s rights to use the Services or assign this Agreement to another person or entity, without first obtaining prior written approval from Wanpath. Notices sent to Wanpath shall be sent to Wanpath LLC, 3515 Mt. Diablo Blvd, #1007, Lafayette, CA 94549. Any dispute arising out of or relating to this Agreement or the breach thereof shall be governed by the federal laws of the United States and the laws of the State of California, USA for all claims arising in or related to the United States, Canada, or Mexico; without regard to or application of choice of laws, rules or principles. Both parties hereby consent to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts in San Francisco, California, USA, for all claims arising in or related to the United States, Canada or Mexico. Both parties expressly waive any objections or defense based upon lack of personal jurisdiction or venue. Neither party will be liable for any delay or failure in performance to the extent the delay or failure is caused by events beyond the party’s reasonable control, including, fire, flood, acts of God, explosion, war or the engagement of hostilities, strike, embargo, labor dispute, government requirement, civil disturbances, civil or military authority, disturbances to the Internet, and inability to secure materials or transportation facilities. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties regarding the subject matter herein and the parties have not relied on any promise, representation, or warranty, express or implied, that is not in this Agreement. Any waiver or modification of this Agreement is only effective if it is in writing and signed by both parties or posted by Wanpath LLC dba MyWorkDrive at https://www.myworkdrive.com/terms-of-service. If any part of this Agreement is found invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, the remainder of this Agreement shall be interpreted so as reasonably to affect the intention of the parties. Wanpath is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Wanpath.