MYWORKDRIVE DATA PRIVACY KADERBELEID

Laatste update: 29/12/2023

Wanpath LLC (samen “Wanpath”, “wij”, “onze” en “ons”) voldoet aan het EU-VS Data Privacy Framework, de Britse uitbreiding van het EU-VS Data Privacy Framework en het Zwitsers-Amerikaanse Data Privacy Framework. Privacyraamwerk zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Wanpath heeft bij het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de EU-VS Data Privacy Framework Principles (“EU-US DPF Principles”) met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens ontvangen van de Europese Unie op basis van de EU-VS DPF en vanuit het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) op basis van de Britse uitbreiding naar de EU-VS DPF. Wanpath heeft bij het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de Zwitsers-Amerikaanse Data Privacy Framework Principles (“Zwitsers-Amerikaanse DPF-principes”) met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens ontvangen uit Zwitserland op basis van de Zwitsers-Amerikaanse DPF. Als er een conflict bestaat tussen de voorwaarden in deze Privacyverklaring en de EU-VS DPF-principes en/of de Zwitsers-Amerikaanse DPF-principes, zijn de principes van toepassing. Voor meer informatie over het Data Privacy Framework (“DPF”)-programma en om onze certificeringspagina te bekijken, gaat u naar https://www.dataprivacyframework.gov.

Let op: het Zwitsers-Amerikaanse raamwerk voor gegevensbescherming wacht op voltooiing vanaf de datum van dit DPF-beleid.

A. DEFINITIES

“Betrokkene” betekent de persoon naar wie bepaalde Persoonsgegevens die onder dit DPF-beleid vallen, verwijzen.

“Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een persoon die woonachtig is in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar) en Zwitserland en die kan worden gebruikt om die persoon te identificeren, hetzij op zichzelf, hetzij in combinatie met andere direct beschikbare gegevens. gegevens.

“Gevoelige Persoonsgegevens” betekent Persoonsgegevens die medische of gezondheidsproblemen, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of informatie over het seksleven van een individu specificeren.

B. TOEPASSINGSGEBIED EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Dit DPF-beleid is van toepassing op Persoonsgegevens die worden overgedragen vanuit lidstaten van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de activiteiten van Wanpath in de VS op basis van de respectieve DPF, en is niet van toepassing op Persoonsgegevens die worden overgedragen op grond van standaardcontractbepalingen of enige goedgekeurde afwijking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk en de Zwitserse Federale Gegevensbeschermingswet.

Op sommige soorten Persoonsgegevens kunnen andere privacygerelateerde vereisten en beleidsregels van toepassing zijn. Bijvoorbeeld:

Persoonlijke gegevens die worden verzameld of verwerkt via Wanpath-websites, webgebaseerde en mobiele applicaties of software zijn onderworpen aan de Privacyverklaring van Wanpath of aan hun eigen privacybeleid, indien van toepassing.

Persoonsgegevens met betrekking tot en/of ontvangen van een cliënt zijn eveneens onderworpen aan eventuele specifieke overeenkomsten met of mededelingen aan de cliënt, evenals aan aanvullende toepasselijke wetten en professionele normen.

Persoonlijke gegevens met betrekking tot Wanpath's partners, opdrachtgevers, werknemers, directeuren, functionarissen, stagiaires en individuen die via een derde partij bij Wanpath betrokken zijn, inclusief aannemers en tijdelijke werknemers (gezamenlijk "Firm Personnel"), zijn onderworpen aan het interne beleid van Wanpath, het Firm Personnel. Verklaring gegevensprivacy.

Alle medewerkers van Wanpath die in de VS toegang hebben tot Persoonsgegevens die onder dit DPF-beleid vallen, zijn verantwoordelijk voor het gedrag dat zij in overeenstemming met dit DPF-beleid vertonen. De naleving door Wanpath van dit DPF-beleid kan beperkt zijn tot de mate die nodig is om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, overheids- of nationale veiligheidsverplichtingen.

Vast personeel dat verantwoordelijk is voor het inschakelen van niet-gelieerde derde partijen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van passende garanties dat dergelijke derde partijen die Persoonsgegevens verwerken die onder dit DPF-beleid vallen, verplicht zijn zich te gedragen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de EU-VS DPF-beginselen, inclusief eventuele toepasselijke contractuele bepalingen. door de DPF vereiste garanties.

C. GEGEVENSPRIVACY KADERBEGINSELEN

Wanpath verbindt zich ertoe de Principes van de DPF toe te passen op alle Persoonsgegevens die Wanpath in de VS ontvangt van lidstaten van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, afhankelijk van de respectieve DPF.

1. Let op

In overeenstemming met onze Privacyverklaring informeert Wanpath Betrokkenen over haar gegevenspraktijken met betrekking tot Persoonsgegevens die Wanpath in de VS ontvangt uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, afhankelijk van de respectieve DPF, inclusief de soorten Persoonsgegevens Gegevens die zij over hen verzamelt, de doeleinden waarvoor zij dergelijke Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, de soorten derden aan wie zij dergelijke Persoonsgegevens bekendmaakt en de doeleinden waarvoor zij dit doet, de rechten van Betrokkenen op toegang tot hun Persoonsgegevens, de keuzes en middelen die Wanpath biedt om het gebruik en de openbaarmaking van dergelijke Persoonsgegevens te beperken, hoe de verplichtingen van Wanpath onder de DPF worden gehandhaafd en hoe Betrokkenen contact kunnen opnemen met Wanpath met eventuele vragen of klachten.

2. Keuze

Als Persoonsgegevens die onder dit DPF-beleid vallen, moeten worden gebruikt voor een nieuw doel dat wezenlijk verschilt van dat waarvoor de Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld of vervolgens zijn geautoriseerd, of moeten worden bekendgemaakt aan een niet-gemachtigde derde partij, zal Wanpath dit verstrekken Betrokkenen die de mogelijkheid hebben om te kiezen of hun Persoonsgegevens op deze manier gebruikt of openbaar gemaakt worden.

Wanpath zal bevestigende toestemming (dat wil zeggen, opt-in) verkrijgen van Betrokkenen voordat Gevoelige Persoonsgegevens aan een derde partij worden bekendgemaakt.

Als Gevoelige Persoonsgegevens die onder dit DPF-beleid vallen (i) worden bekendgemaakt aan een derde partij, of (ii) worden gebruikt voor een nieuw doel dat verschilt van dat waarvoor de Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld of vervolgens zijn geautoriseerd, zal Wanpath de Gegevens verkrijgen De bevestigende uitdrukkelijke toestemming van het onderwerp (dat wil zeggen, opt-in) voorafgaand aan dergelijk gebruik of openbaarmaking.

DPF-beleid, uitgeschakeld en omgeleid

Om u af te melden voor dergelijk gebruik of openbaarmaking van Persoonsgegevens of Gevoelige Persoonsgegevens, kunnen Betrokkenen contact opnemen met Wanpath door een e-mail te sturen naar support@myworkdrive.com.

3. Verantwoordelijkheid voor verdere overdracht

In het geval dat we Persoonsgegevens die onder dit DPF-beleid vallen, overdragen aan een derde partij die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, zullen we dit doen in overeenstemming met de kennisgeving aan Betrokkenen, de toestemming die zij hebben gegeven, en alleen als de derde partij ons contractuele toestemming heeft gegeven. garandeert dat zij (i) de Persoonsgegevens zal verwerken voor beperkte en gespecificeerde doeleinden in overeenstemming met de toestemming van de Betrokkenen, (ii) ten minste hetzelfde beschermingsniveau zal bieden als vereist door de DPF-beginselen en ons op de hoogte zal stellen als zij dat doet een vaststelling dat dit niet mogelijk is; en (iii) de verwerking van de Persoonsgegevens stopzetten of andere redelijke en passende stappen ondernemen om dit te verhelpen als zij een dergelijke vaststelling doet. Als Wanpath kennis heeft dat een derde partij die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, Persoonsgegevens verwerkt die onder dit DPF-beleid vallen op een manier die in strijd is met de DPF-beginselen, zal Wanpath redelijke stappen ondernemen om dergelijke verwerking te voorkomen of te stoppen.

Met betrekking tot onze agenten, inclusief derde partijen die namens ons handelen), zullen wij alleen de Persoonsgegevens die onder dit DPF-beleid vallen, overdragen die nodig zijn voor een agent om het gevraagde product of de gevraagde dienst aan Wanpath te leveren. Bovendien zullen wij (i) de agent toestaan dergelijke Persoonsgegevens uitsluitend voor beperkte en gespecificeerde doeleinden te verwerken; (ii) van de agent eisen dat hij ten minste hetzelfde niveau van privacybescherming biedt als vereist door de DPF-beginselen; (iii) redelijke en passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de agent de overgedragen Persoonsgegevens effectief verwerkt op een manier die consistent is met Wanpath's verplichtingen onder de DPF-beginselen; en (iv) eisen dat de agent Wanpath op de hoogte stelt als hij tot de conclusie komt dat hij niet langer kan voldoen aan zijn verplichting om hetzelfde beschermingsniveau te bieden als vereist door de DPF-beginselen. Wanneer we bericht ontvangen van een agent dat deze niet langer kan voldoen aan zijn verplichting om hetzelfde beschermingsniveau te bieden als vereist door de DPF-principes, zullen we redelijke en passende stappen ondernemen om ongeoorloofde verwerking te stoppen en te herstellen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken voor de volgende doeleinden:
Dienstverleners: Wij kunnen uw gegevens delen met externe betalingsverwerkers, met als doel het factureren of ontvangen van betalingen.
Wettelijke vereisten: We kunnen uw gegevens openbaar maken als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Wanpath blijft aansprakelijk onder de DPF-beginselen als een agent Persoonsgegevens verwerkt die onder dit DPF-beleid vallen op een manier die niet strookt met de DPF-beginselen, behalve wanneer Wanpath niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

4. Beveiliging

Wanpath neemt redelijke en passende maatregelen om Persoonsgegevens die onder dit DPF-beleid vallen te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico's die gepaard gaan met de verwerking en de aard van de Persoonsgegevens.

5. Gegevensintegriteit en doelbinding

Wanpath beperkt de verzameling van Persoonsgegevens tot informatie die relevant is voor de doeleinden van de verwerking. Wanpath verwerkt dergelijke Persoonsgegevens niet op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of waarvoor de Betrokkene vervolgens toestemming heeft gegeven.

Wanpath onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat dergelijke Persoonsgegevens betrouwbaar, accuraat, volledig en actueel zijn voor het beoogde gebruik. Wanpath neemt redelijke en passende maatregelen om te voldoen aan de vereiste onder de DPF om Persoonsgegevens alleen in identificeerbare vorm te bewaren zolang deze een verwerkingsdoel dienen. In het bijzonder zullen Persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met onze zakelijke doeleinden en onze verplichtingen om te voldoen aan wettelijke vereisten en professionele normen, tenzij een langere bewaartermijn anderszins is toegestaan door de wet en de bewaring ervan in overeenstemming is met de DPF-principes.

6. Toegang

Betrokkenen wier Persoonsgegevens onder dit DPF-beleid vallen, hebben het recht op toegang tot dergelijke Persoonsgegevens en om dergelijke Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen als deze onjuist zijn of in strijd met de DPF-beginselen zijn verwerkt (behalve wanneer de last of (kosten voor het verlenen van toegang, correctie, wijziging of verwijdering zouden niet in verhouding staan tot de risico’s voor de privacy van de Betrokkene, of wanneer de rechten van andere personen dan de Betrokkene zouden worden geschonden). Wanpath zal redelijke en praktische inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, de contractuele vereisten van Wanpath en/of de professionele normen die van toepassing zijn op Wanpath. Om een verzoek om toegang tot gegevens in te dienen, kunnen betrokkenen per e-mail contact opnemen met Wanpath support@myworkdrive.com

7. Verhaal, handhaving en aansprakelijkheid

De Federal Trade Commission heeft jurisdictie over de naleving door Wanpath van de EU-VS DPF, de Britse uitbreiding naar de EU-VS DPF en de Zwitsers-VS DPF. In overeenstemming met de DPF-principes verbindt Wanpath zich ertoe om DPF-principesgerelateerde klachten over onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Betrokkenen met vragen of klachten over onze omgang met Persoonsgegevens die zijn ontvangen op basis van de DPF, moeten eerst contact opnemen met Wanpath via e-mail support@myworkdrive.com

In overeenstemming met de EU-VS DPF, de Britse uitbreiding op de EU-VS DPF en de Zwitsers-Amerikaanse DPF, verbindt Wanpath zich ertoe onopgeloste klachten over onze omgang met Persoonsgegevens die we ontvangen op basis van de EU-VS DPF en het Verenigd Koninkrijk door te verwijzen Uitbreiding van de EU-VS DPF naar JAMS Foundation, een onafhankelijke, in de VS gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting. Als u van ons geen tijdige bevestiging ontvangt van uw DPF Principles-gerelateerde klacht, of als we uw DPF Principles-gerelateerde klacht niet hebben behandeld klacht naar tevredenheid, bezoek dan https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van Stichting JAMS worden u kosteloos aangeboden.

Als uw DPF-klacht niet via de bovenstaande kanalen kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde omstandigheden mogelijk een beroep doen op bindende arbitrage voor bepaalde resterende claims die niet door andere verhaalmechanismen zijn opgelost. Zien https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf voor meer informatie.

Wanpath stemt ermee in om periodiek de naleving van de DPF-principes te beoordelen en te verifiëren, en om eventuele problemen op te lossen die voortvloeien uit het niet naleven van de DPF-principes. Wanpath erkent dat het onvermogen om een jaarlijkse zelfcertificering aan het Amerikaanse ministerie van Handel te verstrekken, het bedrijf zal verwijderen van de lijst van DPF-deelnemers van het ministerie.

D. WIJZIGINGEN IN DIT GEGEVENSPRIVACYKADERBELEID

Dit DPF-beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd in overeenstemming met de vereisten van het DPF. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in dit DPF-beleid, zullen we de “bijgewerkte” datum bovenaan de pagina herzien. Wij moedigen u aan om dit DPF-beleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van updates van onze praktijken.

E. VRAGEN EN OPMERKINGEN

Wanpath doet er alles aan om de privacy van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit DPF-beleid, kunt u per e-mail contact opnemen met het Amerikaanse Privacy Office support@myworkdrive.com

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als u: toegang wilt tot de persoonlijke informatie die we over u hebben, deze wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met onze Privacy Compliance Officer via support@myworkdrive.com
of per post op:

Wanpath LLC dba MyWorkDrive
Betreft: Privacy Compliance Officer
3515 Mt. Diablo Blvd #1007
Lafayette, CA 94549, Verenigde Staten

—-