MYWORKDRIVE RAPIDSTART DIENSTENOVEREENKOMST

 

LEES DEZE RAPIDSTART-DIENSTENOVEREENKOMST ALVORENS DE RAPIDSTART-CONSULT- OF TRAININGSDIENSTEN AAN TE KOOP OF TE GEBRUIKEN. DOOR DE RAPIDSTART-CONSULTING- OF TRAININGSDIENSTEN TE GEBRUIKEN OF TE KOPEN, ONDERTEKENT DE KLANT ZIJN INSTEMMING MET DEZE OVEREENKOMST. ALS U HANDELT NAMENS EEN ENTITEIT, DAN VERKLAART U DAT U DE BEVOEGDHEID HEBT OM DEZE OVEREENKOMST NAMENS DIE ENTITEIT AAN TE GAAN. DOOR ELEKTRONISCHE AANSCHAFFING VAN RAPIDSTART-DIENSTEN ACCEPTEERT DE KLANT DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. MYWORKDRIVE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE ALLEN TIJDE EN ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN OF UPDATES IN MYWORKDRIVE-PROGRAMMA'S EN -DIENSTEN AAN TE BRENGEN.

Deze MyWorkDrive-overeenkomst voor advies- en trainingsservices ("Overeenkomst") is gesloten tussen Wanpath LLC dba MyWorkDrive, met hoofdvestiging op 605 Market Street, Suite 410, San Francisco, CA 94105, en de klant ("Klant") geïdentificeerd op een bestelformulier waarin deze overeenkomst is opgenomen ("bestelformulier"), en is van kracht vanaf de datum waarop MyWorkDrive het bestelformulier ondertekent (de "ingangsdatum") of voltooiing van de aankoop elektronisch op onze site op https://www.myworkdrive.com .

1. RAPIDSTART CONSULTING DIENSTEN EN TRAININGSDIENSTEN.

1.1 Adviesdiensten. Onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, zal MyWorkDrive Klantenadviesdiensten ("Adviesdiensten") leveren zoals uiteengezet op een bestelformulier dat tussen de partijen is aangegaan.

1.2 Trainingsdiensten. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, zal MyWorkDrive klanttrainingsservices ("Trainingsservices") bieden zoals vermeld op het toepasselijke Bestelformulier.

1.3 Algemene bepalingen. Adviesdiensten en Trainingsdiensten (gezamenlijk "Diensten") zijn alleen voor intern gebruik door de Klant en de Klant mag de Diensten niet gebruiken om adviesdiensten of trainingsdiensten aan derden te leveren. Gekochte Consulting- en Trainingsdiensten moeten binnen 30 dagen na aankoop worden gebruikt en worden ingepland in blokken van 2 of 4 uur met een maximum van 4 uur per dag. Als de klant MyWorkDrive niet 24 uur van tevoren op de hoogte stelt van gemiste afspraken, wordt er een aftrek van 2 uur aan vooruitbetaalde uren of factureerbare diensten in rekening gebracht. Tenzij anders overeengekomen (naar goeddunken van MyWorkDrive), worden alle trainingen en adviezen gegeven tussen 08.00 uur en 17.00 uur Pacific Standard Time, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen in de Verenigde Staten.

2. BETALING.

Klant betaalt aan MyWorkDrive de vergoedingen zoals overeengekomen op het bestelformulier of via ons webportaal. Alle kosten worden voor aanvang van de dienstverlening betaald. Alle betalingen zijn niet-restitueerbaar en worden gedaan zonder recht op verrekening of terugboeking.

3. EIGENDOM.

3.1 Eigendom van te leveren producten. Tenzij anders vermeld in een Bestelformulier, erkent de Klant dat hij onder deze Overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten van MyWorkDrive verkrijgt. De Klant erkent dat MyWorkDrive tijdens het uitvoeren van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst trainingsmateriaal of andere werken van auteurschap kan maken (gezamenlijk "Werkproduct"). Behoudens de rechten van de Klant op zijn Vertrouwelijke Informatie, bezit MyWorkDrive alle rechten, aanspraken en belangen in dat Werkproduct, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten daarin en daarop. Als een Werkproduct aan de Klant wordt geleverd als gevolg van of in verband met de uitvoering van Consulting Services (een "Te leveren product"), behoudt MyWorkDrive alle rechten, titels en belangen in dergelijke Te leveren producten en verleent hierbij aan de Klant een niet-exclusief recht om te gebruiken, uit te voeren , reproduceren, weergeven en uitvoeren van dergelijke Geleverde Producten.

3.2 Trainingsmateriaal. De klant stemt ermee in en erkent dat de klant geen enkel intellectueel eigendomsrecht verkrijgt in of op enig trainingsmateriaal dat door MyWorkDrive aan de klant wordt verstrekt in verband met de levering aan de klant van trainingsservices ("trainingsmateriaal"), anders dan de gebruiksrechten die specifiek zijn verleend in deze overeenkomst. De klant heeft het recht om al het trainingsmateriaal dat door MyWorkDrive aan de klant is verstrekt, te behouden en te gebruiken, maar zonder enige andere licentie om de intellectuele eigendomsrechten daarin uit te oefenen, die hierbij allemaal strikt zijn voorbehouden aan MyWorkDrive. In het bijzonder en zonder beperking mag Trainingsmateriaal niet worden gewijzigd, inclusief vertaald, herverdeeld, bekendgemaakt aan derden, uitgeleend, verhuurd, beschikbaar gesteld aan het publiek, verkocht, te koop aangeboden, gedeeld of op enige andere manier overgedragen. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst mag de Klant het Trainingsmateriaal kopiëren voor intern gebruik.

3.3 Resterende rechten. Niettegenstaande het bovenstaande stemt de Klant ermee in dat MyWorkDrive, zijn werknemers en agenten vrij zijn om hun algemene vaardigheden, knowhow en expertise te gebruiken en aan te wenden, en om algemene ideeën, concepten, knowhow, methoden te gebruiken, bekend te maken en toe te passen , technieken of vaardigheden die zijn opgedaan of geleerd in de loop van de Diensten die onder deze Overeenkomst worden uitgevoerd, onder voorbehoud van zijn verplichtingen met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie van de Klant overeenkomstig Sectie 4.

4. VERTROUWELIJKE INFORMATIE.

De klant stemt ermee in om zijn vertrouwelijke informatie niet bekend te maken en zal deze vertrouwelijk houden en de openbaarmaking of vrijgave daarvan aan MyWorkDrive-personeel vermijden, inclusief maar niet beperkt tot server- of gebruikerslogins, adressen, infrastructuurdiagrammen, wachtwoorden en technische documenten. De klant stemt er verder mee in dat voor alle training, toegang op afstand en advisering toezicht onder toezicht van zijn kant vereist is.

5. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID.

5.1 Beperkte garantie. Met betrekking tot alle Services garandeert MyWorkDrive dat Services die onder deze Overeenkomst worden verleend, zullen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel; en de uitgevoerde Diensten zullen substantieel voldoen aan alle toepasselijke vereisten zoals uiteengezet in het Bestelformulier.

5.2 Remedies. In het geval dat Services in enig materieel opzicht niet voldoen aan de voorgaande garantie, is het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant dat MyWorkDrive, op eigen kosten, de toepasselijke Services onmiddellijk opnieuw uitvoert. De voorgaande garantie is uitdrukkelijk op voorwaarde dat (i) de Klant MyWorkDrive binnen zeven (7) dagen na levering van de betreffende Services schriftelijk op de hoogte stelt van enige claim daaronder, welke kennisgeving met name de non-conformiteit moet identificeren; (ii) volledige medewerking van de Klant aan MyWorkDrive in alle redelijke opzichten die daarmee verband houden, inclusief, in het geval van gewijzigde software, het helpen van MyWorkDrive bij het lokaliseren en reproduceren van de non-conformiteit; en (iii) met betrekking tot enig Te leveren product, de afwezigheid van enige wijziging of andere wijziging van dergelijk Geleverd door een andere persoon of entiteit dan MyWorkDrive.

5.3 Vrijwaring. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN SECTIE 5.1, GEEFT MYWORKDRIVE GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE OF VOORWAARDE, OF DERGELIJKE VERKLARING, GARANTIE OF VOORWAARDE UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK IS, MET INBEGRIP VAN ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM, KWALITEIT, NIET -INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VOORWAARDE VAN HANDELSVERLOOP OF HANDELSGEBRUIK.

6. MEDEWERKERS.

6.1 Geen werknemersrelatie. Medewerkers van MyWorkDrive zijn en worden niet geacht medewerkers van Klant te zijn. MyWorkDrive is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle vergoedingen aan haar werknemers, met inbegrip van voorzieningen voor arbeidsbelastingen, arbeidsvergoedingen en soortgelijke belastingen die verband houden met de tewerkstelling van het personeel van MyWorkDrive. De werknemers van MyWorkDrive hebben geen recht op vergoedingen die door de Klant aan zijn werknemers worden betaald of beschikbaar worden gesteld.

6.2 Onderaannemers. MyWorkDrive kan derden inschakelen om diensten te leveren in verband met de Diensten, op voorwaarde dat deze derden passende geheimhoudingsovereenkomsten met MyWorkDrive hebben gesloten. Daarnaast kunnen Diensten worden uitgevoerd door Gelieerde Ondernemingen van MyWorkDrive.

7. NIET-AANVRAAG.

Gedurende een periode van drie jaar vanaf de beëindiging van deze Overeenkomst of het oorspronkelijke Voorstel stemt de Klant ermee in geen werknemer of onderaannemer van het Bedrijf die direct betrokken is bij de levering in dienst te nemen, een dienstverband aan te bieden of een adviesrelatie aan te gaan. van diensten onder deze Overeenkomst, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Als een dergelijke situatie zich toch voordoet, is de Klant verplicht een provisie te betalen van 100% van het eerstejaarssalaris van de werknemer op basis van het nieuwe salaris of het huidige salaris van het Bedrijf, afhankelijk van wat het hoogste is.

8. TERMIJN EN BEËINDIGING.

De looptijd van deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en blijft van kracht gedurende 1 jaar na voltooiing van de RapidStart-opdracht, tenzij beëindigd zoals voorzien in deze Overeenkomst. Deze overeenkomst kan geheel of gedeeltelijk worden beëindigd door elke partij (de "niet-schendende partij") na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij als een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet door of met betrekking tot die andere partij (de "schendende partij" ): (i) de Overtredende Partij begaat een wezenlijke schending van een van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst en slaagt er niet in om een dergelijke schending te herstellen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving om dit te doen; of (ii) enige insolventie van de Overtredende Partij, het indienen van een faillissementsaanvraag door of tegen de Overtredende Partij, elke benoeming van een curator voor de Overtredende Partij, of enige overdracht ten voordele van de schuldeisers van de Overtredende Partij. Bij beëindiging heeft MyWorkDrive het recht om betaling terug te vorderen en in te houden voor alle Diensten en gerelateerde uitgaven die tot de datum van beëindiging zijn verleend, inclusief voor onderhanden werk. In het geval van beëindiging of bij het verstrijken van deze Overeenkomst, zullen secties 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 blijven bestaan en volledig van kracht blijven.

9. VRIJWARING.

EINDGEBRUIKER zal MyWorkDrive en zijn leden, functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle schade, claims, verliezen, uitgaven, kosten, verplichtingen en aansprakelijkheden, inclusief maar niet beperkt tot advocaten vergoedingen en kosten die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst en het gebruik of de werking van de MyWorkDrive-software, servers of configuratie-aanbevelingen door de EINDGEBRUIKER.

10. GEMENGD.

10.1 Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst en de servicevoorwaarden van de MyWorkDrive-software die beschikbaar zijn op https://www.myworkdrive.com/terms-of-service/ vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Inkooporders zijn uitsluitend bedoeld voor het definiëren van hoeveelheden, prijzen en het beschrijven van de Diensten die onder deze Overeenkomst moeten worden geleverd en zijn alleen voor zover opgenomen als onderdeel van deze Overeenkomst en alle andere voorwaarden in inkooporders worden afgewezen. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere of gelijktijdige besprekingen, voorstellen en overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen enkele wijziging, aanpassing of verklaring van afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst is van kracht tenzij schriftelijk en ondertekend door beide partijen.

10.2 Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de resterende delen volledig van kracht en van kracht en zal een dergelijke bepaling zoveel mogelijk worden gehandhaafd om de bedoeling van de partijen te verwezenlijken en zal deze worden hervormd naar de voor zover nodig om een dergelijke bepaling geldig en afdwingbaar te maken.

10.3 Vrijstelling. Geen afstand van rechten door een van de partijen mag worden geïmpliceerd door acties of nalaten om rechten onder deze Overeenkomst af te dwingen. Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst zal worden gewijzigd, opgeheven of opgeheven tenzij de wijziging, afstand of kwijting schriftelijk is overeengekomen en is ondertekend door de Werknemer en door een bevoegde functionaris van het Bedrijf (anders dan de Werknemer). Geen afstandsverklaring door een van de partijen van enige schending van, of naleving van enige voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst door de andere partij zal worden beschouwd als een afstandsverklaring van enige andere voorwaarde of bepaling of van dezelfde voorwaarde of bepaling op een ander tijdstip.

10.4 Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de ander voor enige vertraging of niet-nakoming als gevolg van oorzaken die redelijkerwijs buiten haar macht liggen (exclusief betaling van verschuldigde bedragen).

10.5 Geen derde begunstigden. Tenzij anders specifiek vermeld, zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst bedoeld en uitsluitend ten behoeve van MyWorkDrive en de Klant en creëren ze geen enkel recht ten gunste van een derde partij.

10.6 Toepasselijk recht en jurisdictie. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat Californië, zonder verwijzing naar de beginselen van wetsconflicten. De bepalingen van de Uniform Computerized Information Transaction Act en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst. De partijen zullen proberen elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst informeel op te lossen, in eerste instantie via hun respectieve management en vervolgens door niet-bindende bemiddeling in San Francisco County, Californië. Alle rechtszaken met betrekking tot deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in San Francisco County, Californië, en alleen in die rechtbanken en elke partij doet onherroepelijk afstand van eventuele bezwaren tegen een dergelijke locatie.

10.7 Mededelingen. Alle kennisgevingen moeten schriftelijk zijn en worden van kracht drie (3) dagen na de datum van verzending naar het hoofdkantoor van de andere partij, zoals weergegeven op het bestelformulier, ter attentie van de juridische afdeling.

10.8 Regeling van de overheid. De Klant erkent dat de Geleverde Producten onderhevig kunnen zijn aan exportbeperkingen door de Amerikaanse overheid en importbeperkingen door bepaalde buitenlandse overheden. De Klant mag de Geleverde Producten niet exporteren of herexporteren, behalve in overeenstemming met de US Export Administration Act en de gerelateerde regels en voorschriften en vergelijkbare niet-Amerikaanse overheidsbeperkingen, indien van toepassing. De Klant zal niet toestaan dat een derde partij de Geleverde Producten of een direct product daarvan uit de Verenigde Staten verwijdert of exporteert of de export of herexport van Geleverde Producten of een direct product daarvan toestaan: (i) naar (of naar een onderdaan of ingezetene van) enige embargo of land dat terrorisme steunt; (ii) aan iedereen die voorkomt op de Table of Denial Orders van het US Commerce Department of op de lijst van Specially Designated Nationals van het US Treasury Department; (iii) naar elk land waarnaar dergelijke uitvoer of wederuitvoer beperkt of verboden is, of waarvoor de regering van de VS of een instantie daarvan een uitvoervergunning of andere overheidsgoedkeuring vereist op het moment van uitvoer of wederuitvoer zonder eerst een dergelijke vergunning of goedkeuring; of (iv) anderszins in strijd met enige export- of importbeperkingen, wetten of voorschriften van een Amerikaanse of buitenlandse instantie of autoriteit. Klant stemt in met het voorgaande en garandeert dat hij zich niet bevindt in, onder controle staat van, of een onderdaan of ingezetene is van een dergelijk verboden land of op een dergelijke lijst van verboden partijen staat. De Prestaties mogen verder niet worden gebruikt voor: (a) terroristische activiteiten, of (b) het ontwerp of de ontwikkeling van nucleaire, chemische of biologische wapens of rakettechnologie, zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse overheid. De Geleverde Producten en bijbehorende documentatie worden beschouwd als respectievelijk "commerciële computersoftware" en "commerciële computersoftwaredocumentatie", overeenkomstig DFAR-sectie 227.7202 en FAR-sectie 12.212(b), zoals van toepassing. Elk gebruik, wijziging, reproductie, vrijgave, uitvoering, weergave of openbaarmaking van de Geleverde producten en Documentatie door de Amerikaanse overheid valt uitsluitend onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

MYWORKDRIVE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE INKOMSTEN, GEDERFDE WINST, INKOMSTENDERVING OF VERLIES VAN ZAKELIJK VOORDEEL), ONGEACHT OF OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MYWORKDRIVE ONDER DEZE OVEREENKOMST HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE CLAIM IS BETAALD ONDER HET TOEPASSELIJKE BESTELFORMULIER. DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZULLEN VOLLEDIG VAN KRACHT BLIJVEN, ONGEACHT OF DE VERHAALSMOGELIJKHEDEN VAN EEN VAN DE PARTIJEN HUN ESSENTIËLE DOEL NIET HEBBEN GEHAALD. DE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 8 VERDELEN RISICO'S ONDER DEZE OVEREENKOMST TUSSEN KLANT EN MYWORKDRIVE EN DE KOSTEN DIE VOOR DE DIENSTEN WORDEN AANGEBRACHT, WEERGEVEN DEZE RISICOVERDELING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.