Algemene voorwaarden voor MyWorkDrive-partners
Laatst bijgewerkt: 16 april 2020

Deze Wanpath LLC. (dba "MyWorkDrive") Partnervoorwaarden (de "Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst door een MyWorkDrive IT-oplossingenprovider ("Partner") via de MyWorkDrive Partner Portal (een "Bestelling"). De aanvaarding van een Bestelling door MyWorkDrive is onderworpen aan en uitdrukkelijk afhankelijk van de instemming van de Partner met deze Algemene Voorwaarden, de Bestelling en alle andere schriftelijke overeenkomsten uitgevoerd door MyWorkDrive en Partner die verwijzen naar of uitgevoerd worden in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden (gezamenlijk de "Overeenkomst" ). De ingangsdatum van de Overeenkomst (de "Ingangsdatum") is de datum waarop MyWorkDrive een geautoriseerde Partner voor het eerst toegang verleent tot de Partner Portal (zoals hieronder gedefinieerd) die beschikbaar is via de MyWorkDrive-website www.MyWorkDrive.com, of een opvolgende website daarvoor (de "MyWorkDrive-site"). MyWorkDrive en Partner worden hierin soms afzonderlijk een "Partij" en samen de "Partijen" genoemd.

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Partner Portal, stemt de Partner in met alle voorwaarden en bepalingen van deze Algemene voorwaarden van MyWorkDrive, met inbegrip van de hierin uiteengezette beperkingen van aansprakelijkheid en de bepalingen die van toepassing zijn op het vermogen van MyWorkDrive om deze Algemene voorwaarden zoals uiteengezet in Artikel 13.10 te wijzigen. ALS PARTNER NIET AKKOORD GAAT MET ALLE HIERIN BESCHREVEN ALGEMENE VOORWAARDEN, IS HET PARTNER NIET TOEGESTAAN DE PARTNERPORTAL TE GEBRUIKEN.

OVERWEGINGEN
A. MyWorkDrive levert bepaalde IT-producten en -services zoals uitgebreider beschreven in de Documentatie of een toepasselijke Bestelling (de "Services").
B. Partner wil zijn klanten de Diensten leveren en als zodanig de Diensten doorverkopen en ondersteunen aan zijn klanten en/of de Diensten gebruiken ten behoeve van zijn klanten.
C. MyWorkDrive staat Partner toe om de Services te gebruiken en door te verkopen en te ondersteunen in overeenstemming met en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

OVEREENKOMST
DAAROM, met inachtneming van de hierin opgenomen wederzijdse overeenkomsten, en voor andere goede en waardevolle overwegingen, waarvan de ontvangst en toereikendheid hierbij worden erkend, komen de Partijen het volgende overeen:

1. Definities. Voor de toepassing van deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:
1.1 "Vertrouwelijke informatie" betekent alle informatie die door een partij aan de andere partij wordt bekendgemaakt (hetzij in mondelinge, schriftelijke of andere materiële of immateriële vorm) met betrekking tot of verband houdt met deze overeenkomst (voor, op of na de ingangsdatum), die de ontvangende Partij weet of behoort te weten, gelet op de feiten en omstandigheden rond de openbaarmaking van de informatie, vertrouwelijke informatie is van de bekendmakende Partij. Vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de prijsvoorwaarden voor de Services zoals uiteengezet in de Order of anderszins, de Intellectuele Eigendomsrechten van MyWorkDrive, alle Klantgegevens, het MyWorkDrive Platform, componenten van de bedrijfsplannen, de Services, de Software, uitvindingen, ontwerpplannen, eigendomssoftware of technologie van MyWorkDrive, financiële plannen, computerprogramma's, knowhow, klantinformatie, strategieën en andere soortgelijke informatie. Niettegenstaande het voorgaande, zal Vertrouwelijke Informatie geen informatie bevatten die: (a) zich in het publieke domein bevindt of deze binnenkomt zonder schending van deze Overeenkomst buiten de schuld van de ontvangende Partij; (b) de ontvangende partij redelijkerwijs kan aantonen dat deze in haar bezit was voordat deze voor het eerst werd ontvangen van de bekendmakende partij; (c) de ontvangende partij kan aantonen dat deze onafhankelijk en zonder gebruik van of verwijzing naar de vertrouwelijke informatie door de ontvangende partij is ontwikkeld; of (d) de ontvangende partij ontvangt van een derde partij zonder beperking van openbaarmaking en zonder schending van een geheimhoudingsplicht.
1.2 "Klant" betekent elke Persoon die de Services van de Partner koopt of anderszins profiteert van het gebruik van de Services door de Partner voor de eigen bedrijfsvoering van die Persoon en niet voor verdere wederverkoop, herdistributie of service aan derden.
1.3 "Klantencontract" betekent een overeenkomst tussen de Partner en een Klant op grond waarvan de Partner de Diensten beschikbaar stelt aan die Klant.
1.4 "Klantgegevens" betekent alle informatie, e-mails, gegevens, tekst, audio, video, afbeeldingen of andere inhoud van de Klant of Gebruiker (a) die door een Klant of Gebruiker aan Partner of MyWorkDrive is verstrekt in verband met de aankoop of ontvangst van de Diensten of gebruik van het MyWorkDrive Platform.
1.5 "Documentatie" betekent MyWorkDrive's product- en servicebeschrijvingen, gebruiksinstructies en andere documentatie met betrekking tot het MyWorkDrive Platform die MyWorkDrive van tijd tot tijd kan verstrekken via de MyWorkDrive Site of aan Partner in verband met de levering van de Services.
1.6 "Intellectuele eigendomsrechten" betekent octrooien, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsstijl en elke andere vorm van intellectuele eigendomsrechten die in elk rechtsgebied worden erkend, inclusief toepassingen en registraties voor een van de voorgaande (IE).
1.7 "Partnerportal" betekent het MyWorkDrive-platform, de software en gerelateerde technologie die door MyWorkDrive wordt geleverd voor gebruik door Partners om de relaties van deze Partner met Klanten met betrekking tot de Services te vergemakkelijken en te beheren.
1.8 "Persoon" betekent een natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vereniging, vennootschap of andere entiteit.
1.9 "MyWorkDrive Platform" betekent de Services, de Software en elke andere technologie die door MyWorkDrive wordt gebruikt bij de levering en werking van de Services of die door MyWorkDrive aan Partner of Klant wordt geleverd in verband met de levering of ontvangst van Services, inclusief de Partner Portal en MyWorkDrive Website.
1.10 "Software" betekent de eigen MyWorkDrive-software die door MyWorkDrive aan de Partner wordt geleverd in verband met de levering van de Services zoals verder beschreven in de Documentatie voor elke toepasselijke Service.
1.11 "Gebruiker" betekent elke werknemer, contractant of agent van Klant die door MyWorkDrive en Partner is geautoriseerd om de Services te gebruiken.

2. Niet-exclusieve afspraak; Diensten.
2.1 Niet-exclusieve afspraak. Onder voorbehoud van de hierin uiteengezette algemene voorwaarden, benoemt MyWorkDrive Partner, en Partner aanvaardt hierbij de benoeming als een niet-exclusieve aanbieder van de Services aan Klanten. De relatie die door deze Overeenkomst wordt gecreëerd, is in alle opzichten niet-exclusief. MyWorkDrive behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken andere partners, wederverkopers, distributeurs of vertegenwoordigers aan te wijzen en te verwijderen bij de verkoop van de Services, of om de Services rechtstreeks aan Klanten te verkopen.
2.2 Klantcontracten. De verkoop of levering van diensten door de partner aan klanten wordt geregeld door een schriftelijk klantencontract dat volledig is ondertekend door de bevoegde ondertekenaars van zowel de partner als die klanten. Partner zal de Services alleen aan Klanten leveren op grond van geldige Klantcontracten. De Partner zal in een Klantcontract geen voorwaarde of bepaling opnemen die in strijd is met of anderszins niet in overeenstemming is met de voorwaarden die van tijd tot tijd door MyWorkDrive op de MyWorkDrive-site of aan Partner worden verstrekt (elk een "MyWorkDrive-beleid") of de voorwaarden van deze overeenkomst.
2.3 Toestemming voor MyWorkDrive-voorwaarden. De levering van de Services aan Klanten door MyWorkDrive is afhankelijk van de ontvangst door MyWorkDrive van de instemming van de Klant met de servicevoorwaarden van MyWorkDrive die van toepassing zijn op het gebruik van de Services door de Klant. MyWorkDrive is niet verplicht om Services aan een Klant te leveren, tenzij en totdat MyWorkDrive de toestemming van de Klant voor de Servicevoorwaarden van MyWorkDrive verkrijgt. Met betrekking tot elke klant is de partner als enige verantwoordelijk voor (a) het verkrijgen van toestemming van de klant met de servicevoorwaarden van MyWorkDrive of (b) het verkrijgen van de vereiste toestemming en autoriteit van die klant om de servicevoorwaarden van MyWorkDrive namens de klant te accepteren en om Klant juridisch binden aan dergelijke servicevoorwaarden.
2.4 Staat. De Partner zal redelijke, ijverige inspanningen leveren om de Diensten op de markt te brengen, te promoten en te distribueren. Partner is als enige verantwoordelijk voor de middelen, de manier en de methode van zijn prestaties onder deze Overeenkomst.
2.5 Marketing en promotie. MyWorkDrive kan van tijd tot tijd promotie- en marketingmateriaal aan Partner verstrekken (het "MyWorkDrive-materiaal"). De Partner kan zijn eigen marketingstrategieën ontwikkelen en de Diensten op de markt brengen met behulp van commercieel redelijke marketingconcepten en middelen om de Diensten te populariseren en toegang te verlenen (forums, blogs, sociale netwerken, persoonlijke of zakelijke websites, gedrukte media, enz.); met dien verstande echter dat de Partner niet (a) de Diensten op de markt zal brengen, promoten of er toegang toe zal verlenen aan een Persoon die, voor zover de Partner weet, de Diensten gebruikt op het moment dat de Partner de Diensten benadert of op de markt brengt aan een dergelijke entiteit of persoon; (b) gebruik maken van marketingmethoden die deze Overeenkomst of enig ander MyWorkDrive-beleid schenden; (c) de intellectuele eigendomsrechten van derden schenden, verdunnen of anderszins schenden; of (d) een toepasselijke wet, regel, voorschrift of orde schendt bij dergelijke marketingactiviteiten.
2.6 Alleen voor gebruik door klanten. De Services die onder deze Overeenkomst aan de Partner worden verkocht, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Klanten en hun Gebruikers. Partner mag de Services niet gebruiken voor zijn eigen bedrijfsvoering of voor enig ander doel op grond van deze Overeenkomst. Als de Partner de Services voor eigen rekening wil gebruiken, moet hij een Bestelling plaatsen met de naam Klant en het gebruik van de Services in die hoedanigheid is onderworpen aan de servicevoorwaarden van MyWorkDrive en andere voorwaarden die van toepassing zijn op Klanten.
2.7 Distributeurrelatie. Als de Partner toegang heeft tot de Partner Portal en deze gebruikt op grond van zijn relatie met een door MyWorkDrive goedgekeurde externe distributeur (“Goedgekeurde Distributeur”), erkent de Partner dat de algemene voorwaarden van de toepasselijke overeenkomst van MyWorkDrive met een dergelijke Erkende Distributeur (“Distributeurovereenkomst”) een ander Bestelproces of andere betalingsvoorwaarden vast te stellen dan die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet. Voor zover er een conflict is tussen sectie 3 (Bestelproces; Partner Portal) en sectie 4 (Vergoedingen; Betaling) van deze Overeenkomst en een Distributeurovereenkomst, zijn de voorwaarden van die Distributeurovereenkomst van toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de Partner om contact op te nemen met zijn Erkende Distributeur met vragen over het bestelproces en de betalingsvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Partner Portal. MyWorkDrive is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de partner voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de facturering, facturering, inning, betaling of niet-betaling van vergoedingen op grond van een distributeursovereenkomst.

3. Bestelproces; Partnerportaal.
3.1 Registratie; Partnerportaal. MyWorkDrive zal Partner voorzien van een account, gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Partner toegang krijgt tot en gebruik kan maken van de Partner Portal, die zich op de MyWorkDrive-site bevindt. Partner is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van dergelijke accountinformatie en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account van Partner. Tijdens het registratieproces voor de Partner Portal zal de Partner bepaalde informatie verstrekken, waaronder contactgegevens, zakelijke kwalificaties (indien van toepassing) en alle andere informatie die MyWorkDrive vereist. Partner verklaart en garandeert dat (a) alle informatie die tijdens het registratieproces wordt verstrekt, juist en volledig is; (b) Partner is ten minste achttien (18) jaar oud en heeft de wettelijke bevoegdheid om deze Overeenkomst aan te gaan; en (c) als de Partner zich registreert namens een entiteit of organisatie, is de Partner een geautoriseerde vertegenwoordiger van een dergelijke entiteit of organisatie met de bevoegdheid om die entiteit of organisatie wettelijk aan deze Overeenkomst te binden. Als MyWorkDrive vaststelt dat de Partner valse, misleidende of anderszins onnauwkeurige informatie aan MyWorkDrive heeft verstrekt, kan MyWorkDrive deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen na kennisgeving aan de Partner en zal de Partner zich niet langer voordoen als Partner van de Services.
3.2 Bestellingen. Tijdens de Looptijd kan de Partner van tijd tot tijd namens Klanten Services bestellen bij MyWorkDrive door een Bestelling in te dienen via de Partner Portal. Alle door MyWorkDrive van Partner ontvangen Orders worden geacht te zijn geautoriseerd door zowel Partner als Klant. Een dergelijke Bestelling zal alle vereiste informatie bevatten om MyWorkDrive in staat te stellen de Diensten aan de Klant uit te voeren zoals uiteengezet in de Partner Portal, inclusief de naam van de Klant, het aantal Gebruikers inbegrepen in de Diensten (indien van toepassing), de datum waarop de Klant toegang tot de Services vereist, en alle andere instructies of vereisten die relevant zijn voor die Klant.
3.3 Informatie. De Partner is verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige informatie aan MyWorkDrive met betrekking tot alle Klanten zodat MyWorkDrive de Abonnementsdiensten beschikbaar kan stellen aan dergelijke Klanten. De partner stemt ermee in zijn vertrouwelijke informatie niet openbaar te maken en zal deze vertrouwelijk houden en de openbaarmaking of vrijgave ervan aan MyWorkDrive-personeel vermijden, inclusief maar niet beperkt tot server- of gebruikersaanmeldingen, adressen, infrastructuurdiagrammen, wachtwoorden en technische documenten. De klant gaat er verder mee akkoord dat alle training, toegang op afstand en ondersteuning onder toezicht toegang van hun kant vereist.

4. Vergoedingen; Betaling.
4.1 Vergoedingen. Partner zal MyWorkDrive de vergoedingen voor de Services betalen in de bedragen die zijn vermeld in de Bestelling (“Vergoedingen”). MyWorkDrive heeft het recht om de Vergoedingen voor Diensten van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen met een opzegtermijn van 90 dagen aan de partner. De dan geldende Vergoedingen voor de Diensten zijn beschikbaar op de Partner Portal op de MyWorkDrive Site. De vergoedingen die aan de partner in rekening worden gebracht voor de services vertegenwoordigen de betaling voor het recht van de partner om services te verkopen en te leveren aan klanten en het recht van de partner om betalingen van klanten voor dergelijke services te innen. De Partner heeft de volledige discretie om zijn eigen Klantprijzen vast te stellen voor de verkoop van de Diensten aan Klanten.
4.2 Betalingsvoorwaarden. Alle vergoedingen voor de aankoop van diensten door de partner zijn verschuldigd en betaalbaar bij aankoop van het maandelijkse abonnement van de partner en komen elke maand terug, tenzij opgezegd door de partner. De Partner betaalt voor de Services door MyWorkDrive te voorzien van geldige betalingsinformatie om een dergelijke aankoop te vergemakkelijken, inclusief, indien van toepassing, een Betaalkaartnummer, factuuradres en alle gerelateerde betalingsinformatie die door MyWorkDrive wordt vereist. MyWorkDrive wordt geacht een Bestelling te hebben geaccepteerd na ontvangst van geldige betalingsinformatie van de Partner. Alle Vergoedingen zijn verschuldigd en betaalbaar aan MyWorkDrive, ongeacht of de Partner betaling van zijn Klanten heeft ontvangen.
4.3 Belastingen. Alle door de Partner te betalen vergoedingen zijn exclusief toepasselijke belastingen en heffingen, inclusief btw en toepasselijke omzetbelasting. Partner zal MyWorkDrive alle informatie verstrekken die door MyWorkDrive wordt gevraagd om te bepalen of MyWorkDrive verplicht is om btw te innen van Partner, inclusief het btw-identificatienummer van Partner. Als de Partner wettelijk recht heeft op vrijstelling van enige verkoop-, gebruiks- of soortgelijke transactiebelasting, is de Partner verantwoordelijk voor het verstrekken van MyWorkDrive met wettelijk voldoende certificaten van belastingvrijstelling voor elk belastingrechtsgebied. MyWorkDrive past de belastingvrijstellingscertificaten toe op kosten onder het account van de Partner die plaatsvinden na de datum waarop MyWorkDrive de belastingvrijstellingscertificaten heeft ontvangen. Als enige aftrek of inhouding wettelijk vereist is, zal de Partner MyWorkDrive op de hoogte stellen en aan MyWorkDrive alle aanvullende bedragen betalen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het nettobedrag dat MyWorkDrive ontvangt, na aftrek en inhouding, gelijk is aan het bedrag dat MyWorkDrive zou hebben ontvangen als er geen aftrek of inhouding was vereist. Daarnaast zal Partner MyWorkDrive voorzien van documentatie waaruit blijkt dat de ingehouden en ingehouden bedragen zijn betaald aan de relevante belastingdienst.
4.4 Controle. Tijdens de Looptijd van deze Overeenkomst heeft MyWorkDrive het recht om gebruiksstatistieken te bekijken die zijn gerapporteerd door de servers van de klant aan onze licentieservice om ervoor te zorgen dat de Partner voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief de berekening van Vergoedingen in overeenstemming met deze Sectie 4 .
4.5 Betaalkaartvoorwaarden. Tenzij anders vermeld in een toepasselijke Bestelling, betaalt de Partner MyWorkDrive alle maandelijkse abonnementskosten van minder dan $1000 US Dollar via de creditcard of debetkaart van de Partner (“Betaalkaart”) zoals uiteengezet in de toepasselijke Bestelling. Jaarlijkse of maandelijkse kosten van meer dan $1000 US Dollar kunnen worden betaald via overboeking. Door MyWorkDrive te voorzien van Betaalkaartinformatie (inclusief rekeningnummer, vervaldatum, kaartverificatiecode en factuuradres), machtigt de Partner MyWorkDrive om een dergelijke Betaalkaart in rekening te brengen voor alle op abonnementen gebaseerde Vergoedingen die hieronder verschuldigd en betaalbaar zijn. MyWorkDrive zal periodieke kosten in rekening brengen op die Betaalkaart voor alle op abonnementen gebaseerde Vergoedingen die tijdens de Looptijd zijn gemaakt. De toestemming van de Partner voor dergelijke terugkerende kosten blijft van kracht voor de duur van de Termijn, tenzij de Partner MyWorkDrive schriftelijk laat weten dat de Partner deze toestemming intrekt of zijn betalingsvoorkeuren wijzigt via de Partner Portal. Partner machtigt MyWorkDrive verder om bijgewerkte betaalkaart-accountgegevens te ontvangen van de uitgever van de betaalkaart.

5. Klantgegevens; Vertrouwelijkheid.
5.1 Klantgegevens. Partner verklaart en garandeert dat: (a) Partner het recht heeft om de Klantgegevens te gebruiken, en MyWorkDrive toe te staan deze te gebruiken, in verband met de Services hieronder en (b) Partner geen bericht heeft ontvangen dat dergelijke Klantgegevens of het gebruik van dergelijke Klantgegevens in combinatie met de Services maken inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden of schenden de voorwaarden van een licentieovereenkomst of andere overeenkomst. Behalve met betrekking tot de levering van Services van MyWorkDrive aan de Klant in het kader van een geaccepteerde Bestelling, draagt MyWorkDrive geen enkele aansprakelijkheid voor het beheer van Klantaccounts door de Partner, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de naleving door MyWorkDrive van instructies van de Partner met betrekking tot het beheer van Klantaccounts.
5.2 Vertrouwelijkheid. Elke partij zal, gedurende de looptijd van deze overeenkomst en daarna, de vertrouwelijke informatie van de andere partij vertrouwelijk houden en zal dergelijke vertrouwelijke informatie niet gebruiken, behalve zoals hierin uitdrukkelijk is toegestaan. Elke partij zal bij het beschermen van dergelijke vertrouwelijke informatie dezelfde mate van zorgvuldigheid betrachten als die partij gebruikt om haar eigen vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, maar in geen geval minder dan redelijke zorg. Elke partij zal dergelijke vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor het nakomen van haar respectieve verplichtingen onder deze overeenkomst. Bovendien zal elke Partij: (a) dergelijke Vertrouwelijke Informatie niet reproduceren, in welke vorm dan ook, behalve zoals vereist om haar verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen; en (b) dergelijke Vertrouwelijke informatie alleen bekendmaakt aan zijn werknemers, consultants en externe dienstverleners die dergelijke Vertrouwelijke informatie nodig hebben om hun taken met betrekking tot deze Overeenkomst uit te voeren en die op de hoogte zijn gesteld van de verplichting om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie voorafgaand aan het ontvangen van dergelijke informatie. Vertrouwelijke informatie is eigendom van de bekendmakende partij gedurende de looptijd van deze overeenkomst en daarna voor altijd, met uitzondering van de uitzonderingen die uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden vermeld.

6. Eigendomsrechten. Zoals tussen MyWorkDrive en Partner, bezitten en behouden MyWorkDrive of zijn licentiegevers alle rechten, behalve de beperkte rechten die expliciet aan de Partner zijn verleend onder deze Overeenkomst, titel en belang in en op het MyWorkDrive Platform, inclusief maar niet beperkt tot de Software en alle andere eigendomsrechten van MyWorkDrive software of technologie die wordt gebruikt bij de levering of het gebruik van de Services, en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarop. Partner erkent dat (a) alle rechten, titels en belangen in en op de Services, inclusief het MyWorkDrive-platform en de documentatie die in verband daarmee worden geleverd, en alle Intellectuele eigendomsrechten die daarin zijn belichaamd of daarmee verband houden, bij MyWorkDrive of zijn derde partij zijn en blijven licentiegevers; (b) geen enkel recht of belang in het MyWorkDrive Platform wordt overgedragen anders dan de hierin verleende beperkte licenties; (c) het MyWorkDrive Platform wordt beschermd door copyright en andere intellectuele eigendomsrechten; en (d) het MyWorkDrive Platform waardevolle vertrouwelijke en geheime informatie van MyWorkDrive of haar licentiegevers bevat, waarvan de ontwikkeling veel tijd en geld vergde. De Partner zal tijdens of na de Looptijd van deze Overeenkomst geen actie ondernemen of aanmoedigen die op enigerlei wijze afbreuk doet aan de rechten van MyWorkDrive in en op het MyWorkDrive Platform, eigendomssoftware of technologie van MyWorkDrive, of enige Intellectuele Eigendomsrechten in en op enige van het voorgaande.

7. MyWorkDrive-services.
7.1 Dienstverlening. MyWorkDrive zal, met inachtneming van alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst, commercieel redelijke inspanningen leveren om de Services te leveren in materiële overeenstemming met de toepasselijke Documentatie voor dergelijke Services.
7.2 Toegang tot en gebruik van de Software. Tijdens de Looptijd van de Overeenkomst verleent MyWorkDrive aan de Partner een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om Klanten en Gebruikers toegang te geven tot en gebruik te maken van het MyWorkDrive Platform, uitsluitend in verband met de wederverkoop of levering van Diensten door de Partner onder de Overeenkomst en om de Documentatie in verband met de uitoefening van een dergelijk recht door de Partner. Met uitzondering van de beperkte licenties die hieronder worden verleend, behoudt MyWorkDrive zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend en dergelijke aanvullende rechten mogen niet worden geïmpliceerd.

8. Verplichtingen en erkenningen van partners.
8.1 Samenwerking. De Partner begrijpt en stemt ermee in dat de volledige, redelijke medewerking van de Partner en de Klant vereist is opdat MyWorkDrive de Diensten voor de Klant hieronder correct, efficiënt en effectief kan uitvoeren. De partner stemt ermee in te voldoen aan alle redelijke verzoeken van MyWorkDrive die zijn gedaan in verband met de levering van diensten aan de klant hieronder. De partner begrijpt en gaat ermee akkoord dat het niet leveren van gekwalificeerd personeel om klanten te ondersteunen, of het niet meewerken door de klant met MyWorkDrive, ertoe kan leiden dat MyWorkDrive de hieronder vermelde Services niet correct, efficiënt en effectief kan uitvoeren. De levering van de Services door MyWorkDrive is onderhevig aan (a) vertragingen als gevolg van onverwachte verzoeken van een Partner of Klant, complicaties met de systemen, programma's, accounts en gegevens van de Klant en andere onvoorziene omstandigheden buiten de redelijke controle van MyWorkDrive, (b) de medewerking van de Partner en de Klant ( met inbegrip van de medewerking van derden onder de controle van een dergelijke Partner of Klant) met MyWorkDrive, evenals (c) de naleving door Partner en Klant van deze Overeenkomst en de Algemene voorwaarden van MyWorkDrive, te vinden op https://www.myworkdrive.com/terms-of- dienst/. MyWorkDrive is op geen enkele manier aansprakelijk voor vertragingen, tekortkomingen of storingen die optreden bij de uitvoering van Services als gevolg van het niet naleven van deze overeenkomst of de Algemene voorwaarden van de MyWorkDrive-software door de Partner of de Klant.
8.2 Naleving van de wet. Partner zal alle registraties, licenties en vergunningen verkrijgen die nodig zijn om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen. Beide partijen zullen alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en bevelen met betrekking tot de uitvoering ervan onder deze Overeenkomst naleven (inclusief, maar niet beperkt tot (a) die met betrekking tot het exporteren, importeren en opnieuw exporteren van computersoftware en de bescherming van privacy en persoonlijke informatie , en (b) wetten en beleid met betrekking tot ongevraagde, commerciële e-mails (SPAM) of illegale, aanstootgevende of beledigende activiteiten).
8.3 Verkeerde voorstellingen. Geen van beide partijen zal valse of misleidende verklaringen afleggen met betrekking tot de Services, of verklaringen afleggen met betrekking tot de specificaties, functies, mogelijkheden en toepasselijke garanties van de Services die niet in overeenstemming zijn met of een aanvulling vormen op die uiteengezet in deze Overeenkomst, MyWorkDrive Algemene voorwaarden , de Documentatie, productbeschrijvingen of ander promotiemateriaal dat MyWorkDrive aan Partner ter beschikking stelt.
8.4 Klantvereisten. In verband met elke opdracht met de Klant (a) verklaart en garandeert de Partner dat hij gekwalificeerd personeel heeft en zal behouden voor toegang tot en levering van de systemen en cloud computing-accounts van de Klant, zoals vereist om eerstelijnsondersteuning en -services te bieden en toegang op administratief niveau tot systemen, waaronder de MyWorkDrive-server, het netwerk van de klant, firewalls, routers, bestandsservers, opslag, Active Directory, DNS of andere systemen die nodig zijn om problemen met de toegang en prestaties van MyWorkDrive succesvol op te lossen en te optimaliseren); (b) hij alle vereiste toestemmingen en autorisaties van een dergelijke Klant heeft verkregen en zal behouden, en alle andere stappen heeft ondernomen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de levering van de MyWorkDrive Services in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, inclusief het eisen dat een dergelijke Klant toestemming en autorisatie verkrijgt van zijn Gebruikers die MyWorkDrive toestemming geven om toegang te krijgen tot de e-mail- en systeemreferenties van gebruikers en deze te gebruiken. De Partner erkent dat hij verplicht zal zijn om MyWorkDrive via het Partnerportaal bepaalde informatie over elke Klant te verstrekken om samenvattingen van de licentiegegevens en het gebruik voor die Klant bij te houden. Partner verklaart en garandeert dat (i) hij door elke Klant geautoriseerd is om dergelijke Klantgegevens en andere informatie met MyWorkDrive te delen; en (b) dat elke Klant ermee heeft ingestemd mededelingen van MyWorkDrive te ontvangen (via e-mail of op andere wijze) over de uitvoering van de Services door MyWorkDrive. Om de Services te kunnen gebruiken, moeten de computerhardware, software en internetverbinding van een Klant voldoen aan bepaalde minimumvereisten, zoals gespecificeerd kan worden in de Documentatie die van tijd tot tijd wordt verstrekt. MyWorkDrive draagt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid als Klanten geen toegang kunnen krijgen tot de Diensten of deze niet kunnen ontvangen omdat ze niet aan deze minimumvereisten voldoen.
8.5 Wijzigingen in Diensten. MyWorkDrive kan nieuwe Services introduceren en/of bestaande Services wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan Partner, Klanten, Gebruikers of anderen, inclusief herziening van de gebruikersinterface, functies en functionaliteit van de Services als onderdeel van verbeteringen of andere noodzakelijke wijzigingen aan de Services tijdens de Looptijd . MyWorkDrive kan de Documentatie ook bijwerken of herzien tijdens de Looptijd. MyWorkDrive heeft het recht om, naar eigen goeddunken, sommige of alle Services stop te zetten, of sommige of alle Services te wijzigen, na kennisgeving aan de Partner van een dergelijke stopzetting of wijziging met een opzegtermijn van 90 dagen.
8.6 Gebruik van de MyWorkDrive Intellectuele Eigendomsrechten. Partner zal niet, en zal geen enkele Klant, Gebruikers of andere Persoon aanmoedigen of toestaan om (a) het MyWorkDrive Platform te gebruiken op enigerlei wijze of voor enig ander doel dan zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst; (b) toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het MyWorkDrive-platform op een manier die bedoeld is om te voorkomen dat er vergoedingen worden betaald aan MyWorkDrive op grond van deze Overeenkomst; (c) toegang krijgen tot of gebruik maken van het MyWorkDrive-platform op een manier die in strijd is met deze Overeenkomst of toepasselijke wetten, regels of voorschriften; (d) het wijzigen, wijzigen, knoeien met, repareren of anderszins creëren van afgeleide werken van software, technologie, inhoud of enige intellectuele eigendomsrechten van Wanpath LLC die zijn opgenomen in of worden gebruikt om het MyWorkDrive-platform te leveren; (e) reverse-engineering, demontage of decompilatie van het MyWorkDrive-platform of enige software of technologie van Wanpath LLC die is opgenomen in of wordt gebruikt om de Services te leveren, of (f) probeert het MyWorkDrive-platform of enige software, technologie of intellectuele eigendomsrechten te ontdekken of opnieuw te creëren van MyWorkDrive.
8.7 Verantwoordelijkheid voor andere partijen. De Partner is aansprakelijk voor elke actie die hij toestaat, assisteert of faciliteert aan zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, vertegenwoordigers, agenten of andere Persoon (elk een "Partnerpartij" en gezamenlijk "Partnerpartijen") te nemen met betrekking tot deze Overeenkomst, de Klantgegevens of het gebruik van het MyWorkDrive Platform. Partner zal ervoor zorgen dat alle Partnerpartijen voldoen aan de verplichtingen van Partner onder deze Overeenkomst.
8.8 Melding van ongeoorloofd gebruik. Partner zal MyWorkDrive onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van het MyWorkDrive Platform of schending van deze Overeenkomst die onder de aandacht van Partner komt. In het geval van ongeoorloofd gebruik door een derde partij die direct of indirect via de Partner toegang heeft verkregen tot het MyWorkDrive Platform, zal de Partner alle nodige stappen ondernemen om dergelijk ongeoorloofd gebruik te beëindigen en zal MyWorkDrive de medewerking en assistentie verlenen zoals gevraagd door MyWorkDrive in verband met De acties van MyWorkDrive om ongeoorloofd gebruik van het MyWorkDrive Platform te stoppen of te voorkomen.
8.9 Beperkt gebruik van het MyWorkDrive Platform. De toegang van de Partner tot het MyWorkDrive Platform is beperkt tot het doel van het doorverkopen of leveren van de Diensten aan Klanten. Partner mag het MyWorkDrive-platform niet openen en gebruiken voor het ontwikkelen (of voornemens zijn te ontwikkelen) van een product of dienst die vergelijkbare mogelijkheden of functionaliteiten bevat als of die anderszins concurreert met de Software en Services.
8.10 Wachtwoorden. De Partner is verantwoordelijk voor het beschermen en beveiligen van alle sleutels, certificaten, wachtwoorden, toegangscodes, gebruikers-ID's of andere inloggegevens en inloggegevens (gezamenlijk "Wachtwoorden") die aan de Partner zijn verstrekt of die zijn gegenereerd in verband met die van de Partner of zijn Klanten. gebruik van het MyWorkDrive Platform. De partner zal geen wachtwoorden bekendmaken of beschikbaar stellen aan andere dan geautoriseerde gebruikers, indien van toepassing, en zal alle commercieel redelijke inspanningen doen om ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de wachtwoorden of het MyWorkDrive-platform te voorkomen. Partner en/of zijn Klanten zijn volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met de Wachtwoorden.
8.11 Stilstand. MyWorkDrive kan de toegang tot het MyWorkDrive Platform opschorten of beperken voor de duur van geplande of ongeplande downtime of onbeschikbaarheid van een deel of het geheel van het MyWorkDrive Platform om welke reden dan ook, inclusief als gevolg van stroomuitval, systeemstoringen, onderhoud, upgrades of andere onderbrekingen.
8.12 Opschorting, beperking of beëindiging. MyWorkDrive kan, zonder aansprakelijkheid jegens de Partner, de toegang tot het MyWorkDrive-platform op elk moment onmiddellijk opschorten, beëindigen of beperken in het geval (a) MyWorkDrive vaststelt dat het MyWorkDrive-platform wordt gebruikt in strijd met de toepasselijke federale, staats- of lokale wet of verordening, deze Overeenkomst, Algemene Voorwaarden; (b) MyWorkDrive vaststelt dat het MyWorkDrive-platform op een ongeautoriseerde of frauduleuze manier wordt gebruikt of dat Partner of Klanten frauduleuze of onjuiste informatie hebben verstrekt aan MyWorkDrive; (c) MyWorkDrive bepaalt dat het gebruik van het MyWorkDrive-platform door een partner of klant een negatief effect heeft op de apparatuur of service van MyWorkDrive aan anderen; (d) Het is MyWorkDrive op grond van een bevel van een rechtbank of een andere overheidsinstantie verboden om de Services te leveren; (e) van een denial-of-service-aanval of een andere gebeurtenis waarvan MyWorkDrive naar eigen goeddunken bepaalt dat deze een risico kan vormen voor de Services of voor andere klanten als de Services niet worden opgeschort; (f) van een beveiligingsincident of andere ramp die gevolgen heeft voor de Services of de beveiliging van Klantgegevens; of (g) het verzuim van de Partner om MyWorkDrive alle verschuldigde en te betalen vergoedingen te betalen onder deze Overeenkomst in overeenstemming met Sectie 4. MyWorkDrive is niet aansprakelijk voor enige schade, aansprakelijkheden of verliezen als gevolg van een opschorting, beperking of beëindiging van het gebruik door Partners van de MyWorkDrive Platform of het gebruik van de Services door een Klant in overeenstemming met dit artikel 8.13.
8.13 Berichten met betrekking tot de Diensten. Partner verleent MyWorkDrive een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare toestemming om te gebruiken, bewerken, reproduceren, distribueren, weergeven en publiceren op elk moment, geheel of gedeeltelijk en in alle media, en op MyWorkDrive's naar eigen goeddunken (inclusief, maar niet beperkt tot, publicatie op internet) alle feedback, opmerkingen, recensies of andere berichten die door de Partner zijn gedaan met betrekking tot MyWorkDrive of de Services, hetzij rechtstreeks aan MyWorkDrive, op websites van derden of anderszins ("Berichten"). Partner erkent en stemt ermee in dat Postings de naam, verklaringen en werkgeversnaam van de Partner (indien van toepassing) kunnen bevatten, maar niet beperkt zijn tot, en stemt ermee in om op verzoek van MyWorkDrive aanvullende passende getuigenissen en ondersteunende informatie en documentatie te verstrekken. MyWorkDrive heeft het recht om Partner te identificeren als een Partner van de Services in het promotiemateriaal en releases van MyWorkDrive, hoe dan ook afgedrukt of weergegeven en in welk medium dan ook, en indien van toepassing, het bedrijfslogo van de Partner te gebruiken zoals dit van tijd tot tijd op de website van de Partner verschijnt of ander promotiemateriaal na toestemming van de Partner. Partner vertegenwoordigt en garandeert dat dergelijke Postings de eerlijke overtuigingen en echte ervaring van Partner in verband met MyWorkDrive of de Services weerspiegelen, vrijwillig worden gedaan en zonder vergoeding aan Partner worden verstrekt. De partner doet afstand van, ontslaat MyWorkDrive en zijn werknemers, functionarissen, gelieerde ondernemingen, licentiehouders, opvolgers, rechtverkrijgenden, agenten, klanten en leveranciers van alle claims die de Partner nu of later kan hebben (of het nu gaat om auteursrecht, recht op privacy, recht van publiciteit, rechten van artiesten, onrechtmatige daad, contract, statuut of anderszins) als gevolg van gebruik, bewerking, reproductie, distributie, weergave of publicatie van de Berichten door MyWorkDrive of door een derde partij die daartoe door MyWorkDrive is geautoriseerd. De Partner zal (a) geen eigendoms- of ander recht of belang in de Postings doen gelden of (b) enige claim voor compensatie met betrekking tot de Postings of het gebruik, reproductie, distributie of publicatie daarvan. De Partner kan de toestemming van de Partner aan MyWorkDrive om Berichten te gebruiken, bewerken, reproduceren, distribueren, weergeven of publiceren op elk moment intrekken door contact op te nemen met MyWorkDrive via support@wanpath.com, op voorwaarde dat een dergelijke intrekking alleen van toepassing is op Berichten die MyWorkDrive gemakkelijk kan verwijderen uit de MyWorkDrive-site of andere websites, en is niet van toepassing op gedrukt materiaal of publicaties die in omloop zijn of besteld zijn voor verspreiding op het moment van een dergelijke intrekking.

9. Verklaringen en garanties; Vrijwaring.
9.1 Garantie. Elke partij verklaart en garandeert dat: (a) zij geldig bestaat en een goede reputatie heeft volgens de wetten van haar staat van oprichting; (b) het heeft de volledige macht en bevoegdheid van het bedrijf om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst uit te voeren, te leveren en uit te voeren; (c) de uitvoering en levering van deze Overeenkomst en de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst zal niet leiden tot schending of verzuim van enige overeenkomst of regeling waaraan hij is gebonden; (d) de persoon die deze overeenkomst namens hem aangaat, naar behoren is gemachtigd en gemachtigd om deze overeenkomst aan te gaan; en (e) deze Overeenkomst geldig, bindend en afdwingbaar is in overeenstemming met de voorwaarden ervan.
9.2 Vrijwaringen. HET MYWORKDRIVE-PLATFORM WORDT GELEVERD "AS IS". BEHALVE ZOALS BEPAALD IN PARAGRAAF 9.1, GEVEN MYWORKDRIVE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN GEEN (EN WIJZEN HIERBIJ ALLE) GARANTIES OF VERKLARINGEN (EXPLICIET OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK), OF DIT ER UIT OVERWEGENDE DAT ER UIT OVERWEGENDE WET OF OP GROND VAN UIT DE HANDEL OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MET BETREKKING TOT HET MYWORKDRIVE-PLATFORM, ALLE (A) GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, (B) GARANTIES VAN GESCHIKTHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL , IS GEADVISEERD OF IS ANDERSZINS OP DE HOOGTE VAN EEN DERGELIJK DOEL), (C) ENIGE GARANTIE DAT HET MYWORKDRIVE-PLATFORM ONONDERBROKEN, FOUTVRIJ OF VRIJ VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN ZAL ZIJN, OF DAT DE KLANTGEGEVENS NIET VERLOREN OF BESCHADIGD ZULLEN WORDEN D) GARANTIES VAN NIET-INBREUK OF VOORWAARDE VAN TITEL. DEZE DISCLAIMER EN UITSLUITING ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS DE HIERBOVEN UITDRUKKELIJKE GARANTIE NIET VOLDOET AAN HAAR ESSENTILE DOEL.

10. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL EEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE ANDER, KLANT OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR WINSTVERLIES, GEBRUIKSVERLIES, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL, ENIGE ONDERBREKING VAN ZAKEN, OF VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, UITSLUITENDE , BEPAALDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN OF MYWORKDRIVE-TOEPASSINGEN DIE DOOR MYWORKDRIVE GELEVERD WORDEN, MET INBEGRIP VAN HET MYWORKDRIVE-PLATFORM, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIES, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE ANDERS, ZELFS ALS EEN PARTIJ IS GEADVISEERD OF ANDERSZINS OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BOVENDIEN ZAL NOCH MYWORKDRIVE NOCH EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE COMPENSATIE, TERUGBETALING OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT IN VERBAND MET: (A) HET ONVERMOGEN VAN DE PARTNER OF KLANT OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN ALS GEVOLG VAN ENIGE DOWNDR PORT PLATFORM OM WELKE REDEN OOK, INCLUSIEF ALS GEVOLG VAN STROOMUITVAL, SYSTEEMSTORINGEN OF ANDERE ONDERBREKINGEN; (B) DE KOSTEN VAN INKOOP VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN; (C) ALLE INVESTERINGEN, UITGAVEN OF VERBINTENISSEN VAN PARTNER IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN OF DE TOEGANG VAN DE KLANT TOT HET MYWORKDRIVE-PLATFORM; OF (D) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, WIJZIGING OF VERWIJDERING, VERNIETIGING, SCHADE OF VERLIES VAN KLANTGEGEVENS OF ANDERE GEGEVENS. IN IEDER GEVAL ZULLEN BEIDE PARTIJEN DE AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ZIJN TOT DE KOSTEN DIE WERKELIJK DOOR DE PARTNER AAN MYWORKDRIVE BETAALD VOOR DIENSTEN GEDURENDE DE DRIE (3) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE CLAIM. De beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in clausule 10 is niet van toepassing op (A) verplichtingen voor de betaling van vergoedingen of servicecredits onder deze overeenkomst (B) opzettelijk verzuim of fraude (C) overlijden of persoonlijk letsel (D) ongeoorloofde gebruik van de Intellectuele Eigendom of Vertrouwelijke Informatie van de andere partij (E) Inbreuk op Intellectuele Eigendom. DEZE SECTIE KRIJGT VOLLEDIGE WERKING, ZELFS INDIEN EEN IN DEZE OVEREENKOMST GESPECIFICEERDE VERHAALSMOGELIJKHEID WORDT GEACHT NIET TE ZIJN GEBRACHT AAN HAAR ESSENTILE DOEL.

11. Vrijwaring.
11.1 Algemeen. Naast alle andere vrijwaringsverplichtingen uiteengezet in andere secties van deze Overeenkomst, zal de Partner, op eigen kosten, MyWorkDrive en zijn directeuren, functionarissen, werknemers, contractanten, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk de "MyWorkDrive Vrijwaringen") van en tegen alle feitelijke of dreigende rechtszaken, acties, procedures (in rechte of in billijkheid), vorderingen (ongegrond of anderszins), schadevergoedingen, betalingen, tekortkomingen, boetes, vonnissen, schikkingen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten, kosten, boetes, rente en uitbetalingen) (gezamenlijk "Verplichtingen") die voortvloeien uit een IE-claim (inclusief claims van derden), rechtszaak, actie of procedure tegen enige Gevrijwaarde van MyWorkDrive, al dan niet succesvol, als gevolg van of ontstaan in verband met (a) de verkoop door de Partner, het niet verkopen of het leveren van de Services aan de Klant; (b) het gebruik door Partner of Partnerpartij van de Klantgegevens of het MyWorkDrive Platform; (c) elke schending van deze Overeenkomst of een toepasselijk Klantcontract of een schending van de toepasselijke wetgeving door een Partner of een Partnerpartij; (of (e) het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen of autorisaties van de Klant door de Partner, zoals beschreven in Paragraaf 2.3 of Paragraaf 8.4 van deze Overeenkomst.
11.2 Proces. Elke partij zal de andere redelijkerwijs op de hoogte stellen van een claim die onderworpen is aan de vrijwaringsverplichtingen uiteengezet in deze Overeenkomst, maar het nalaten om de partij op deze manier op de hoogte te stellen, zal alleen de vrijwaringsverplichtingen van de partijen hieronder beïnvloeden voor zover een dergelijke tekortkoming het vermogen van de partij om de betreffende claim te verdedigen wezenlijk schaadt. Op voorwaarde dat elke partij een dergelijke claim onmiddellijk onderzoekt en verdedigt, heeft de andere partij de controle over de verdediging en schikking ervan op eigen kosten. Niettegenstaande het voorgaande, zal geen van beide partijen een claim schikken of compromitteren op een manier die de ander niet volledig vrijstelt van een dergelijke claim of resulteert in een beperking van of toelating door een van de partijen of een partij onderwerpt aan aanvullende verplichtingen. In het geval dat een partij naar eigen goeddunken vaststelt dat de andere een claim waarvoor de partij een schadeloosstellingsverplichting heeft, niet onmiddellijk heeft onderzocht of rigoureus heeft verdedigd, heeft de partij het recht om deze claim te verdedigen en af te wikkelen bij de andermans kosten en uitgaven.

12. Termijn; Beëindiging; Effect van beëindiging.
12.1 Termijn. Deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en blijft van kracht, tenzij anderszins beëindigd door de Partijen hieronder (de "Termijn").
12.2 Beëindiging. Elke Partij kan deze Overeenkomst beëindigen, met of zonder opgaaf van redenen, met een schriftelijke kennisgeving van vijf (5) dagen aan de andere Partij. In het geval van beëindiging op grond van dit artikel 12.2 door MyWorkDrive om een andere reden dan voor een wezenlijke schending van deze Overeenkomst door de Partner, zal MyWorkDrive (a) alle Services (anders dan op abonnementen gebaseerde Services) uitvoeren onder Bestellingen die zijn ontvangen en geaccepteerd vóór een dergelijke beëindigingsdatum ; en (b) alle op abonnementen gebaseerde Services uit te voeren onder Bestellingen die zijn ontvangen en geaccepteerd vóór een dergelijke beëindigingsdatum voor de duur van de dan geldende abonnementsperiode die is uiteengezet in de toepasselijke Bestelling (zonder verlenging)
12.3 Gevolgen van beëindiging. Bij het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, (a) blijven alle Verplichtingen die zijn opgebouwd vóór de datum van een dergelijke afloop of beëindiging van kracht; (b) elke partij zal de andere partij onmiddellijk alle vertrouwelijke informatie verstrekken die dan in haar bezit is, of alle kopieën van dergelijke vertrouwelijke informatie vernietigen, naar eigen goeddunken en richting van de bekendmakende partij; en (c) Partner zal (i) ophouden zich op enigerlei wijze als Partner van de Services te profileren en het plaatsen van Bestellingen staken; (ii) het gebruik van het MyWorkDrive Platform onmiddellijk stopzetten; (iii) onmiddellijk alle gebruik van promotie-, marketing- of instructiemateriaal met betrekking tot de Services staken en dergelijk materiaal onmiddellijk terugstuurt naar MyWorkDrive. De volgende secties blijven van kracht na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst: Secties 1, 4, 5, 6, 8.10, 8.14, 9.2, 10, 11, 12.3 en 13.

13. Algemene bepalingen.
13.1 Gehele Overeenkomst. Deze Overeenkomst, het Bestelformulier, de softwarevoorwaarden waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst van de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle andere overeenkomsten tussen hen, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp hiervan.
13.2 Toepasselijk recht; Evenementenlocatie; Geschillenbeslechting. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder toevlucht te nemen tot conflicterende wettelijke bepalingen. De partijen komen overeen dat elke rechtsvordering of billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst alleen zal worden ingediend bij de staats- en federale rechtbanken in San Francisco, Californië, en de partijen stemmen hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in en onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken over een rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit deze Overeenkomst.
13.3 Opdracht. Noch deze overeenkomst, noch enig recht of plicht onder deze overeenkomst mag worden overgedragen, toegewezen of gedelegeerd door een van beide partijen, inclusief van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere, en elke poging tot overdracht, toewijzing of delegatie zonder dergelijke toestemming zal nietig en zonder effect zijn. Behoudens het voorgaande, zal deze Overeenkomst bindend zijn voor en ten goede komen aan de Partijen en hun respectieve vertegenwoordigers, erfgenamen, beheerders, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.
13.4 Relatie van Partijen. Geen van beide partijen zal, voor welk doel dan ook, worden beschouwd als een werknemer, vertegenwoordiger, eigenaar of partner van de andere partij; en de relatie tussen de partijen zal alleen die van onafhankelijke contractanten zijn. Geen van beide partijen heeft het recht of de bevoegdheid om verplichtingen aan te gaan of te creëren of om verklaringen of garanties te maken namens een andere partij, expliciet of impliciet, of om de andere partij in welk opzicht dan ook te binden.
13.5 Referenties. Geen van beide partijen mag de specifieke voorwaarden van deze overeenkomst bekendmaken of een openbare verklaring of persbericht over deze overeenkomst uitgeven zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij. Niettegenstaande het voorgaande kan MyWorkDrive, gedurende de Looptijd van deze Overeenkomst, Partner identificeren als een geautoriseerde Partner van de Services en het logo van de Partner en/of ander merkmateriaal weergeven op de MyWorkDrive-website en ander marketingmateriaal.
13.6 Niet-verklaring van afstand. Het nalaten van een van de partijen om aan te dringen op strikte uitvoering van een van de bepalingen van deze overeenkomst of deze af te dwingen of om rechten of rechtsmiddelen onder deze overeenkomst uit te oefenen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand of afstand doen van het recht van een dergelijke partij om te doen gelden of te vertrouwen op een dergelijke bepaling, recht of rechtsmiddel in dat of enig ander geval; integendeel, hetzelfde zal volledig van kracht blijven.
13.7 Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet kan worden afgedwongen door een rechtsregel of openbare orde, blijven alle andere bepalingen van deze Overeenkomst niettemin volledig van kracht zolang de economische of juridische inhoud van de transacties beoogd door deze Overeenkomst, wordt op geen enkele manier nadelig beïnvloed voor enige Partij. Bij een dergelijke vaststelling dat een bepaling ongeldig, onwettig of niet kan worden afgedwongen, zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om deze overeenkomst te wijzigen om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo goed mogelijk op een acceptabele manier uit te voeren, zodat de transacties die hierbij worden overwogen, zijn vervuld.
13.8 Kennisgeving. Elke kennisgeving, eis of communicatie die vereist of toegestaan is door een bepaling van deze Overeenkomst wordt geacht voldoende te zijn gegeven of betekend voor alle doeleinden indien: (a) persoonlijk afgeleverd; (b) gedeponeerd bij een voorafbetaalde koerier, expres- of luchtkoerier of soortgelijke koerier; of (c) verzonden via een telekopieerapparaat, fax, e-mail of andere communicatieapparatuur die een facsimile van de kennisgeving verzendt naar soortgelijke apparatuur die een dergelijke kennisgeving ontvangt en reproduceert. Kennisgevingen worden gericht aan een Partij op het adres, faxnummer of e-mailadres van de Partij zoals opgegeven door de Partner in de Partner Portal. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen (i) in het geval van persoonlijke bezorging, na ontvangst, (ii) in het geval van een koerier, expres- of luchtkoerier of soortgelijke koerier, twee dagen na deponering, en (iii) in het geval van in het geval van een telecopier, fax, e-mail of andere communicatieapparatuur, de dag van ontvangst zoals blijkt uit een bevestigingsverklaring van een telecopier, fax, e-mail of soortgelijke communicatieapparatuur. Verder kan elke partij haar contactgegevens wijzigen door middel van een kennisgeving in overeenstemming met deze sectie of met behulp van tools die beschikbaar zijn via de partnerportal.
13.9 Overmacht. In het geval dat een van de partijen verhinderd is om een van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen, of niet in staat is om deze uit te voeren vanwege een oorzaak buiten de redelijke controle van de partij die zich op deze bepaling beroept, zal de prestatie van de betrokken partij worden verontschuldigd en de tijd voor de prestatie wordt verlengd voor de periode van vertraging of onmogelijkheid om te presteren als gevolg van een dergelijke gebeurtenis; op voorwaarde dat de getroffen partij: (a) de andere partij onverwijld op de hoogte stelt van de aard en de verwachte duur van de gebeurtenis, (b) commercieel redelijke inspanningen levert om de oorzaak en het gevolg van een dergelijke gebeurtenis aan te pakken en te verminderen, (c) periodieke op de hoogte stellen van relevante ontwikkelingen, en (d) onverwijld op de hoogte stellen van het einde van een dergelijke gebeurtenis.
13.10 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. MyWorkDrive kan deze algemene voorwaarden of eventuele aanvullende beleidsregels te allen tijde wijzigen door een herziene versie van deze algemene voorwaarden of aanvullende beleidsregels op de MyWorkDrive-site te plaatsen. Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst, worden de herziene voorwaarden van kracht op de vroegste van (a) tien (10) dagen na het plaatsen en/of informeren van de Partner over de wijzigingen; of (b) na acceptatie door de Partner als MyWorkDrive een mechanisme biedt voor de acceptatie van de herziene voorwaarden, zoals een doorklikbevestiging of acceptatieknop. Door het MyWorkDrive-platform te blijven gebruiken of de Services door te verkopen na de ingangsdatum van eventuele herzieningen van deze Algemene voorwaarden of Aanvullend beleid, stemt de Partner ermee in gebonden te zijn aan de herziene Algemene voorwaarden of enig herzien Aanvullend beleid. Het is de verantwoordelijkheid van de Partner om de MyWorkDrive-site regelmatig te controleren op wijzigingen in deze algemene voorwaarden of het aanvullende beleid, indien van toepassing. Als de partner het niet eens is met enige wijziging van deze algemene voorwaarden of een aanvullend beleid, is het enige en exclusieve verhaal van de partner het beëindigen van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 12 van dit document.