MYWORKDRIVE CLOUD SERVICES HOSTED PROEFOVEREENKOMST

VOOR

MYWORKDRIVE CLOUD-DIENSTEN

SCROLL NAAR BENEDEN EN LEES ALLE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DIT IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") TUSSEN U EN MYWORKDRIVE AMERICA, INC. WAARIN DE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN VERMELD DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEBRUIK VAN DE MYWORKDRIVE CLOUD SERVICES HOSTED PROEFVERSIE. ALS U DEZE OVEREENKOMST NAMENS EEN ONDERNEMING OF RECHTSPERSOON AANGAAT, VERKLAART U DAT U DE BEVOEGDHEID HEEFT OM DERGELIJKE ENTITEIT TE BINDEN

NAAR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, IN WAARIN DE VOORWAARDEN "U" EN "UW" VERWIJZEN NAAR EEN DERGELIJKE ENTITEIT.

DOOR OP "IK GA AKKOORD" TE KLIKKEN OF DOOR DE MYWORKDRIVE CLOUD SERVICES HOSTED PROEFVERSIE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN VERMELD. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, KLIK DAN NIET OP "IK GA AKKOORD" EN GEBRUIK DE MYWORKDRIVE CLOUD SERVICES HOSTED TRIAL NIET

A. Overeenkomstdefinities

"MyWorkDrive" verwijst naar Wanpath LLC dba MyWorkDrive. "U" en "uw" verwijzen naar het individu of de entiteit die de MyWorkDrive Cloud Services Hosted Trial heeft besteld door tijdens het bestelproces op "IK GA AKKOORD" te klikken of anderszins gebruik te hebben gemaakt van de MyWorkDrive Cloud Services Hosted Trial.

 

De termen "MyWorkDrive Cloud Services Hosted Trial", de "Proef" en de "services" betekenen het serviceaanbod dat MyWorkDrive beschikbaar stelt via het MyWorkDrive.com-webportaal, inclusief alle software (inclusief MyWorkDrive-programma's), technologieplatform en andere materialen die MyWorkDrive beschikbaar stelt als onderdeel van de diensten voor uw toegang tot en gebruik met de Proefomgeving. Sectie U van deze overeenkomst bevat de servicebeschrijvingen en regels die van toepassing zijn op de services. De gehoste proefversie van MyWorkDrive Cloud Services mag alleen worden gebruikt voor proefdoeleinden, niet voor productiedoeleinden.

 

De term "MyWorkDrive-programma's" verwijst naar de softwareproducten die eigendom zijn van of worden gedistribueerd door MyWorkDrive waartoe MyWorkDrive u toegang verleent als onderdeel van de services, inclusief gebruikershandleidingen en alle programma-updates die worden geleverd als onderdeel van de services.

 

De term "gebruikers" betekent die personen die door u of namens u zijn geautoriseerd om de services te gebruiken.

 

De term "uw applicaties" verwijst naar alle softwareprogramma's die u of een gebruiker maakt met behulp van de services, inclusief eventuele broncode voor dergelijke programma's.

 

De term "uw inhoud" verwijst naar alle software (anders dan uw applicaties), gegevens en gegevensbestanden die door u of een gebruiker zijn verstrekt en die zich bevinden op, of draaien op of via uw Proefomgeving. U gaat ermee akkoord geen productiegegevens in uw inhoud op te nemen.

 

B. Proefperiode

Deze overeenkomst gaat in op het moment dat u deze overeenkomst aanvaardt (de "ingangsdatum") en eindigt dertig (30) dagen na de ingangsdatum, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met deze overeenkomst (de "Proefperiode"). Bepaalde gehoste proefversies van MyWorkDrive Cloud Services bieden u mogelijk een eenmalige optie om de proefperiode met nog eens dertig (30) dagen te verlengen door die optie in de proefversie te selecteren. Als u de services na de proefperiode of voor productiedoeleinden wilt gebruiken, op voorwaarde dat MyWorkDrive de services commercieel beschikbaar heeft gemaakt, moet u dergelijke services van MyWorkDrive kopen onder een afzonderlijk contract.

 

C. Verleende rechten

Gedurende de proefperiode heeft u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, beperkte recht om de services te gebruiken, onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst en de servicevoorwaarden voor de MyWorkDrive-software die hier beschikbaar zijn: https://www.myworkdrive.com/terms-of-service/, en uitsluitend voor uw interne zakelijke doeleinden om het aanbod van MyWorkDrive's Software Service te evalueren en niet voor productie- of commerciële doeleinden. U mag uw gebruikers toestaan de services voor dit doel te gebruiken en u bent verantwoordelijk voor de naleving door uw gebruikers van deze overeenkomst.

 

U erkent dat MyWorkDrive geen leveringsverplichting heeft en geen kopieën van MyWorkDrive-programma's naar u zal verzenden als onderdeel van de services. Technologie van derden die geschikt of noodzakelijk kan zijn voor gebruik met sommige MyWorkDrive-programma's wordt gespecificeerd door MyWorkDrive. Uw recht om dergelijke technologie van derden te gebruiken, wordt bepaald door de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor technologie van derden zoals gespecificeerd door MyWorkDrive en niet onder deze overeenkomst.

 

U verkrijgt geen licentie voor het gebruik van de services, inclusief MyWorkDrive-programma's waartoe MyWorkDrive u toegang geeft als onderdeel van de services, buiten het bereik en/of de duur van de services die in deze overeenkomst zijn gedefinieerd. Na het einde van deze overeenkomst of de services hieronder, wordt uw recht op toegang tot of gebruik van de services en MyWorkDrive-programma's beëindigd.

 

D. Eigendom en beperkingen

U behoudt alle eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten in en op uw inhoud en uw toepassingen. MyWorkDrive of zijn licentiegevers behouden alle eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten op de diensten en MyWorkDrive-programma's, inclusief afgeleide werken daarvan, en alles wat door MyWorkDrive is ontwikkeld en geleverd onder deze overeenkomst.

 

U mag en mag anderen niet ertoe brengen of toestaan om:

 • markeringen van programma's of services of kennisgevingen van de eigendomsrechten van MyWorkDrive of zijn licentiegevers verwijderen of wijzigen;
 • wijzigen, afgeleide werken maken van, disassembleren, reverse compileren, reverse engineeren, reproduceren, distribueren, opnieuw publiceren of downloaden van enig deel van de services (de voorgaande verboden omvatten maar zijn niet beperkt tot het bekijken van datastructuren of soortgelijke materialen geproduceerd door MyWorkDrive-programma's), of toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten om producten of diensten te bouwen of te ondersteunen, en/of een derde partij te helpen bij het bouwen of ondersteunen van producten of diensten die concurrerend zijn met MyWorkDrive;
 • resultaten bekendmaken van benchmarktests of prestatietests van de services of MyWorkDrive-programma's zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MyWorkDrive;
 • een van de volgende beveiligingstests van de Services-omgeving of bijbehorende infrastructuur uitvoeren of openbaar maken: netwerkdetectie, poort- en service-identificatie, scannen op kwetsbaarheden, kraken van wachtwoorden, testen van toegang op afstand of penetratietesten; En
 • licentiëren, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, weergeven, hosten, uitbesteden, openbaar maken, timesharing of gebruik door servicebureaus toestaan, of anderszins commercieel exploiteren of de services, MyWorkDrive-programma's of -materialen beschikbaar stellen aan derden voor wederverkoop .

E. Gedragscode

 

A. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, stemt u ermee in dat u bij het gebruik van de Services deze regels zult volgen:

 

 1. Doe niets illegaals.
 2. Voer geen activiteiten uit die kinderen uitbuiten, schade berokkenen of dreigen te schaden.
 3. Stuur geen spam. Spam is ongewenste of ongevraagde bulk-e-mail, berichten, contactverzoeken, sms-berichten of instant messages.
 4. Toon of gebruik de Services niet in het openbaar om ongepaste inhoud of materiaal te delen (met bijvoorbeeld naaktheid, bestialiteit, pornografie, aanstootgevend taalgebruik, expliciet geweld of criminele activiteiten).
 5. Voer geen activiteiten uit die frauduleus, vals of misleidend zijn (bijv. onder valse voorwendselen om geld vragen, zich voordoen als iemand anders, de Services manipuleren om het aantal keren dat er gespeeld wordt te verhogen of om rankings, beoordelingen of commentaren te beïnvloeden).
 6. Omzeil geen beperkingen op toegang tot of beschikbaarheid van de Services.
 7. Voer geen activiteiten uit die schadelijk zijn voor u, de Diensten of anderen (bijv. het verzenden van virussen, stalking, het plaatsen van terroristische of gewelddadige extremistische inhoud, het verspreiden van haatdragende taal of het aanzetten tot geweld tegen anderen).
 8. Maak geen inbreuk op de rechten van anderen (bijv. ongeoorloofd delen van auteursrechtelijk beschermde muziek of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, doorverkoop of andere distributie van Bing-kaarten of foto's)
 9. Voer geen activiteiten uit die de privacy van anderen schenden.
 10. Help anderen niet deze regels te overtreden.

 

B. Handhaving. Als u deze Voorwaarden schendt, kunnen we stoppen met het leveren van Services aan u of kunnen we uw Wanpath LLC dba MyWorkDrive-accounts sluiten. We kunnen ook het delen van bestanden naar of van de Services blokkeren in een poging om deze Voorwaarden af te dwingen, of we kunnen Uw Inhoud om welke reden dan ook verwijderen of weigeren deze te publiceren. Bij het onderzoeken van vermeende schendingen van deze voorwaarden behoudt Wanpath LLC dba MyWorkDrive zich het recht voor om uw inhoud te beoordelen om het probleem op te lossen. We kunnen echter niet de volledige Services controleren en doen ook geen poging om dit te doen.

 

F. Disclaimers en uitsluiting van garanties

DE DIENSTEN WORDEN AAN U GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, EN MYWORKDRIVE WIJST HIERBIJ ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT (A) DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SOFTWARE , HARDWARE, SYSTEMEN, NETWERKEN OF OMGEVINGEN EN (B) VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

 

MYWORKDRIVE GARANDEERT NIET DAT (A) DE DIENSTEN FOUTLOOS OF

ONONDERBROKEN, OF DAT MYWORKDRIVE ALLE FOUTEN IN DE DIENSTEN ZAL VERHELPEN; (B) DE SERVICES ZULLEN WERKEN IN COMBINATIE MET UW INHOUD OF UW TOEPASSINGEN, OF MET ENIGE ANDERE SOFTWARE, HARDWARE, SYSTEMEN OF GEGEVENS; (C) UW INHOUD EN UW TOEPASSINGEN ZULLEN VEILIG ZIJN OF NIET ANDERSZINS VERLOREN OF BESCHADIGD ZIJN; EN (D) DE SERVICES, INCLUSIEF ALLE PRODUCTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT U ONDER DEZE OVEREENKOMST VERKRIJGT OF KOOPT VAN MYWORKDRIVE, ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN. U ERKENT DAT MYWORKDRIVE GEEN CONTROLE HEEFT OP DE OVERDRACHT VAN GEGEVENS VIA COMMUNICATIEFACILITEITEN, WAARONDER HET INTERNET, EN DAT DE SERVICE ONDERHEVIG KAN ZIJN AAN BEPERKINGEN, VERTRAGINGEN EN ANDERE PROBLEMEN DIE INHERENT ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE COMMUNICATIEFACILITEITEN. MYWORKDRIVE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE VERTRAGINGEN, FOUTEN IN DE LEVERING OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN DERGELIJKE PROBLEMEN.

 

U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE INHOUD, TOEPASSINGEN OF NIET-MYWORKDRIVE-SOFTWARE DIE U IN DE PROEFOMGEVING LAADT OF MAAKT, EN STEMT ERMEE IN, OP EIGEN KOSTEN EN OP EIGEN KOSTEN, MYWORKDRIVE TE VERDEDIGEN TEGEN ELKE CLAIM EN MYWORKDRIVE VRIJWAREN VAN ENIGE SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID, KOSTEN EN UITGAVEN OF DE SCHIKKING DIE DOOR U IS OVEREENGEKOMEN, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET DERGELIJKE INHOUD, TOEPASSING OF NIET-MYWORKDRIVE-SOFTWARE. MYWORKDRIVE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE VEILIGHEID VAN INHOUD, TOEPASSINGEN OF SOFTWARE DIE U IN DE PROEFOMGEVING LAADT OF MAAKT.

 

MYWORKDRIVE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN OF UPDATES IN DE DIENSTEN, MYWORKDRIVE-PROGRAMMA'S EN PROEFVERSIE AAN TE BRENGEN.

G. Gebruikersaccounts

Om de services te gebruiken, moet u een MyWorkDrive.com-account hebben. Toegang tot en gebruik van met een wachtwoord beveiligde of beveiligde delen van de Proefsite is beperkt tot geautoriseerde gebruikers. U mag uw wachtwoord(en), accountgegevens of toegang tot de proefsite niet delen. U bent verantwoordelijk voor het identificeren en authenticeren van alle gebruikers, voor het goedkeuren van de toegang van dergelijke gebruikers tot de services, voor het controleren op ongeoorloofde toegang door gebruikers en voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van gebruikersnamen, wachtwoorden en accountgegevens. Door de Single Sign-On van u en uw gebruikers te bundelen of anderszins te koppelen aan MyWorkDrive, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct beëindigen van gebruikersrecords in uw lokale (intranet) identiteitsinfrastructuur en op uw lokale computers. MyWorkDrive is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door gebruikers, inclusief personen die niet geautoriseerd waren om toegang te hebben tot de services, maar die toegang hebben gekregen omdat gebruikersnamen, wachtwoorden of accounts niet tijdig zijn beëindigd in uw lokale infrastructuur voor identiteitsbeheer of uw lokale computers. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de wachtwoorden of accounts van u en uw gebruikers of als gevolg van de toegang van u of uw gebruikers tot de Proefsite en stemt ermee in om MyWorkDrive onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik. U stemt ermee in om alle redelijke inspanningen te leveren om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot de Proef.

H. Ondersteuningsdiensten

De MyWorkDrive Cloud Services Hosted Trial biedt huidige en potentiële MyWorkDrive-klanten de mogelijkheid om MyWorkDrive Cloud Services te ervaren voordat ze de service aanschaffen. De Proef wordt voor uw gemak aangeboden en u stemt ermee in dat MyWorkDrive niet verplicht is om technische ondersteuning, telefonische ondersteuning of updates te bieden voor de services of voor enig MyWorkDrive-programma dat binnen de Proefomgeving wordt geopend of gebruikt en die door u zijn gewijzigd waardoor de service onbruikbaar wordt. . Bepaalde Proeven kunnen u voorzien van geplande vraag-en-antwoordbijeenkomsten op afstand als onderdeel van de Proef, en indien dit het geval is, zullen deze worden aangeboden.

 

I. Einde van de overeenkomst

Diensten die onder deze overeenkomst worden geleverd, worden geleverd voor de hierboven gedefinieerde proefperiode, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met deze overeenkomst. Aan het einde van de proefperiode eindigen alle rechten op toegang tot of gebruik van de services, inclusief alle MyWorkDrive-programma's die deel uitmaken van de services.

 

U kunt uw gebruik van de diensten op elk moment stopzetten. MyWorkDrive kan uw wachtwoord, account en toegang tot of gebruik van de services op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. U erkent en stemt ermee in dat MyWorkDrive niet verplicht is uw inhoud en toepassingen te bewaren en dat uw inhoud en toepassingen na beëindiging van de services onherstelbaar zullen worden verwijderd.

 

Bepalingen die de beëindiging of het verstrijken van deze overeenkomst overleven, zijn die welke door hun aard bedoeld zijn om te overleven.

 

 1. Vergoedingen en belastingen

De diensten onder deze overeenkomst worden aan u geleverd tegen de aankoopprijs die is overeengekomen op onze site op https://www.myworkdrive.com/rapdstart tijdens de proefperiode.

 

K. Geheimhouding

Krachtens deze overeenkomst hebt u mogelijk toegang tot informatie die vertrouwelijk is voor MyWorkDrive, inclusief maar niet beperkt tot de services en MyWorkDrive-programma's, en alle informatie met betrekking tot de services en MyWorkDrive-programma's ("MyWorkDrive vertrouwelijke informatie"). Vertrouwelijke MyWorkDrive-informatie omvat geen informatie die: (a) deel uitmaakt of wordt van het publieke domein zonder handelen of nalaten van de andere partij; of (b) voorafgaand aan de bekendmaking in het rechtmatige bezit van de andere partij was en niet direct of indirect door de andere partij was verkregen van de bekendmakende partij; of (c) op rechtmatige wijze door een derde aan de andere partij wordt bekendgemaakt zonder beperking van openbaarmaking; of (d) onafhankelijk door de andere partij is ontwikkeld. U stemt ermee in, zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als gedurende een periode van drie jaar na beëindiging van deze overeenkomst en van alle licenties die hieronder worden verleend, om de vertrouwelijke informatie van MyWorkDrive vertrouwelijk te houden. U stemt ermee in de vertrouwelijke informatie van MyWorkDrive in geen enkele vorm beschikbaar te stellen aan onbevoegde derden. U stemt ermee in alle redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie niet wordt bekendgemaakt of verspreid door haar werknemers of agenten in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst.

 

L. Volledige overeenkomst

U stemt ermee in dat deze overeenkomst, inclusief de informatie die door schriftelijke verwijzing in deze overeenkomst is opgenomen (inclusief verwijzing naar informatie in een URL of beleid waarnaar wordt verwezen), de volledige overeenkomst is voor de door u bestelde services, en dat deze overeenkomst alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot dergelijke diensten. Als een voorwaarde van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht en wordt een dergelijke voorwaarde vervangen door een voorwaarde die in overeenstemming is met het doel en de bedoeling van deze overeenkomst. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de voorwaarden van deze overeenkomst voorrang hebben op de voorwaarden in een inkooporder of ander niet-MyWorkDrive-document en geen enkele bepaling in een dergelijke inkooporder of ander niet-MyWorkDrive-document is van toepassing op de bestelde diensten. Deze overeenkomst mag niet worden gewijzigd en de rechten en beperkingen mogen niet worden gewijzigd of er mag geen afstand van worden gedaan, behalve in een schriftelijk ondertekend of online geaccepteerd via de MyWorkDrive Store door geautoriseerde vertegenwoordigers van u en van MyWorkDrive. Niettegenstaande het voorgaande kan MyWorkDrive wijzigingen aanbrengen in de services en deze overeenkomst, en u stemt ermee in dat uw voortdurende gebruik van de services uw acceptatie van en instemming met dergelijke wijzigingen inhoudt.

 

M. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS MYWORKDRIVE JEGENS U OF ENIGE DERDE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE,

SPECIALE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIG VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, GEGEVENS OF GEGEVENS

GEBRUIK VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ IN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS,

ZELFS ALS MYWORKDRIVE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MYWORKDRIVE JEGENS U ONDER DEZE OVEREENKOMST VOOR ALLE SCHADE HET BEDRAG VAN VIJFHONDERD AMERIKAANSE DOLLAR OVERSCHRIJDEN.

N. Exporteren

Exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten en alle andere relevante lokale exportwetten en -regelgeving zijn van toepassing op de services. U stemt ermee in volledig te voldoen aan de exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten en alle andere toepasselijke exportwetten ("Exportwetten") om ervoor te zorgen dat geen van de services (inclusief technische gegevens), services geleverd onder deze overeenkomst of enige directe producten daarvan, zijn: (1) geëxporteerd, direct of indirect, in strijd met deze overeenkomst of exportwetten; of (2) gebruikt voor doeleinden die verboden zijn door de exportwetten, inclusief maar niet beperkt tot de proliferatie van nucleaire, chemische of biologische wapens, of de ontwikkeling van rakettechnologie.

O. Anders

 1. MyWorkDrive is een onafhankelijke contractant en we zijn het er allemaal over eens dat er geen partnerschap, joint venture of agentuurrelatie tussen ons bestaat. We zullen allemaal verantwoordelijk zijn voor het betalen van onze eigen werknemers, inclusief arbeidsgerelateerde belastingen en verzekeringen. MyWorkDrive behoudt zich het recht voor om de diensten te leveren vanaf locaties, en/of door gebruik te maken van gelieerde ondernemingen en onderaannemers, wereldwijd.

 

 1. U bent verantwoordelijk voor het op eigen kosten verkrijgen van alle rechten en toestemmingen van derden die nodig zijn voor uw inhoud, uw toepassingen en producten van andere leveranciers die door u zijn geleverd en gebruikt met de Proefomgeving, inclusief alle rechten en toestemmingen voor dergelijke inhoud, toepassingen en producten die MyWorkDrive nodig heeft om de services te leveren.

 

 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door de materiële en procedurele wetten van de staat Californië en u en MyWorkDrive stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van en locatie in de rechtbanken in de provincies San Francisco of Santa Clara in Californië in elk geschil dat voortvloeit uit of met betrekking tot deze overeenkomst.

 

 1. Als u een geschil heeft met MyWorkDrive, stuurt u onmiddellijk een schriftelijke kennisgeving naar de contactpersonen die worden vermeld op: https://www.myworkdrive.com/contact-myworkdrive/. MyWorkDrive kan kennisgevingen doen die van toepassing zijn op het klantenbestand van de MyWorkDrive-cloudservices door middel van een algemene kennisgeving op de MyWorkDrive-portal voor de services, en kennisgevingen die specifiek voor u zijn per elektronische post naar uw e-mailadres dat is vastgelegd in de accountinformatie van MyWorkDrive of door middel van schriftelijke communicatie verzonden per eersteklas post of vooruitbetaalde post naar uw adres dat is geregistreerd in de accountgegevens van MyWorkDrive.

 

 1. U mag deze overeenkomst niet toewijzen of de diensten of een belang daarin aan een andere persoon of entiteit geven of overdragen.

 

 1. Met uitzondering van rechtsvorderingen wegens schending van de eigendomsrechten van MyWorkDrive, mag geen enkele rechtsvordering, ongeacht de vorm, voortkomend uit of verband houdend met deze overeenkomst worden ingesteld door een van de partijen meer dan twee jaar nadat de oorzaak van de rechtsvordering is ontstaan.

 

 1. MyWorkDrive kan softwaretools gebruiken om audits uit te voeren en anderszins informatie van u op te vragen met betrekking tot uw gebruik van de services. Jij

stemt ermee in mee te werken aan de audit van MyWorkDrive en redelijke assistentie en toegang tot informatie te bieden.

 

 1. De Wet uniform computerinformatieverkeer is niet van toepassing op deze overeenkomst of op de daaronder geplaatste bestellingen. U begrijpt dat de zakelijke partners van MyWorkDrive, inclusief eventuele externe bedrijven die door u zijn ingeschakeld om computeradviesdiensten te verlenen, onafhankelijk zijn van MyWorkDrive en geen vertegenwoordigers van MyWorkDrive zijn. MyWorkDrive is niet aansprakelijk voor, noch gebonden door enige handelingen van een dergelijke zakenpartner, tenzij de zakenpartner diensten levert als een MyWorkDrive-onderaannemer voor een opdracht besteld onder deze overeenkomst.

 

P. Overmacht

Geen van ons is verantwoordelijk voor gebeurtenissen buiten de redelijke controle van de aan verplichtingen gebonden partij. We zullen allebei redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van een geval van overmacht te beperken.

 

V. Uw inhoud

MyWorkDrive garandeert niet dat uw inhoud of uw toepassingen die in de proefomgeving zijn geladen, beveiligd zullen zijn of dat dergelijke gegevens vertrouwelijk zullen blijven. U erkent dat de MyWorkDrive Cloud Services Hosted Trial niet is ontworpen voor gebruik met productiegegevens (inclusief zakelijke inhoud en persoonlijke informatie) en dat u daarom geen productiegegevens in uw inhoud zult opnemen of de services voor commerciële doeleinden zult gebruiken. U DIENT REGELMATIG EEN BACK-UP TE MAKEN VAN ALLE INHOUD, TOEPASSINGEN OF SOFTWARE DIE U IN DE PROEFOMGEVING LAADT OF MAAKT. MYWORKDRIVE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK MOMENT EN OM WELKE REDEN DAN OOK ALLE INHOUD, TOEPASSINGEN OF SOFTWARE IN DE PROEFOMGEVING TE VERWIJDEREN, EN DERGELIJKE INHOUD, TOEPASSINGEN OF SOFTWARE KAN PERMANENT VERLOREN WORDEN INDIEN DIT WORDT VERWIJDERD.

 

MyWorkDrive is niet verplicht om uw inhoud en uw toepassingen te controleren, maar kan naar eigen goeddunken uw activiteit, inhoud en toepassingen in de omgeving openen, controleren en/of beoordelen. U stemt ermee in om alle kennisgevingen te verstrekken en toestemming te verkrijgen met betrekking tot uw gebruik van de diensten en de levering van de diensten door MyWorkDrive, en u bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en eigendom van al uw inhoud en uw toepassingen. U garandeert en verklaart dat uw inhoud en uw applicaties geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere componenten bevatten die de functionaliteit van een computer, met inbegrip van MyWorkDrive's Cloud-services, zouden beperken of schaden.

 

U mag geen van uw inhoud uploaden, e-mailen, posten, publiceren, distribueren of anderszins verzenden die een verzoek om geld, promotie, reclame, een verzoek om goederen of diensten of andere commerciële aangelegenheden bevat. U stemt ermee in andere gebruikers van de MyWorkDrive Cloud Services Hosted Trial niet te vragen om gebruik te maken van of lid te worden van of lid te worden van een commerciële online of offline service of andere organisatie. Behalve waar uitdrukkelijk geautoriseerd door MyWorkDrive, stemt u ermee in geen persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan. U stemt ermee in dat MyWorkDrive niet verplicht is inhoud of toepassingen die op de proefsite zijn geplaatst, te bewaren of te archiveren. Aan het einde van de proefperiode schakelt MyWorkDrive de proefaccounts uit en verwijdert alle bijbehorende inhoud en uw toepassingen.

 

Uw inhoud, inclusief tekst en afbeeldingen, mag zonder uw voorafgaande toestemming openbaar worden gemaakt zoals vereist door de wet. MyWorkDrive zal zich naar beste kunnen inspannen om u, voor zover toegestaan door de wet, onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek op de hoogte te stellen van elk verzoek om dergelijke openbaarmaking.

 

U blijft als enige verantwoordelijk voor uw naleving van de regelgeving in verband met uw gebruik van de services.

 

R. Beperkingen op het gebruik van de Services

U stemt ermee in de services niet te gebruiken of toe te staan, inclusief door het uploaden, e-mailen, posten, publiceren of anderszins verzenden van materiaal, voor enig doel dat (a) een persoon kan bedreigen of lastigvallen of schade of letsel aan een persoon of eigendom kan veroorzaken , (b) betrekking hebben op de publicatie van materiaal dat vals, lasterlijk, intimiderend of obsceen is, (c) privacyrechten schenden of onverdraagzaamheid, racisme, haat of schade bevorderen, (d) ongevraagde bulk-e-mail, "junkmail" vormen , "spam" of kettingbrieven; (e) een inbreuk vormen op intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten, of (f) anderszins toepasselijke wetten, verordeningen of voorschriften schenden. Naast alle andere rechten die op grond van deze overeenkomst aan MyWorkDrive worden verleend, behoudt MyWorkDrive zich het recht voor om materiaal dat de voorgaande beperkingen schendt, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. MyWorkDrive is niet aansprakelijk jegens u in het geval dat MyWorkDrive een dergelijke actie onderneemt. U stemt ermee in om MyWorkDrive te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor elke claim die voortvloeit uit een schending van uw verplichtingen onder deze sectie.

 

S. Websites, inhoud, producten en diensten van derden

De services kunnen u in staat stellen links naar websites toe te voegen en toegang te krijgen tot materiaal, producten en services van derden, waaronder gebruikers, adverteerders, gelieerde ondernemingen en sponsors van dergelijke derden. MyWorkDrive is niet verantwoordelijk voor websites van derden of materiaal van derden dat op of via de services wordt aangeboden. U draagt alle risico's verbonden aan de toegang tot en het gebruik van dergelijke websites en materiaal, producten en diensten van derden.

T. Feedback

"Feedback" betekent alle input met betrekking tot de producten en/of diensten van MyWorkDrive (inclusief de Cloud Service Hosted Trial), inclusief wijzigingen of voorgestelde wijzigingen in de huidige of toekomstige producten en/of diensten van MyWorkDrive. Niettegenstaande alles wat u opmerkt of vermeldt in verband met het geven van feedback, wordt alle door u verstrekte feedback niet als vertrouwelijke informatie beschouwd en zal deze door MyWorkDrive op niet-vertrouwelijke en onbeperkte basis worden ontvangen en behandeld. U stemt ermee in dat MyWorkDrive of zijn licentiegevers alle eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle afgeleide of verbeteringen daarvan) behouden in en op Feedback die door u of een andere partij is verstrekt, en erkent dat MyWorkDrive de Feedback voor elk doel mag gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het opnemen of implementeren van dergelijke Feedback in een MyWorkDrive-product of -dienst, en om dergelijke Feedback weer te geven, op de markt te brengen, in sublicentie te geven en te distribueren zoals opgenomen of ingebed in een product of dienst die wordt gedistribueerd of aangeboden door MyWorkDrive.

 

U. Servicedefinities en regels

Bepaalde Proefversies van Cloudservices onder deze Overeenkomst vallen onder de bijbehorende servicestatistieken, definities en regels die hieronder worden uiteengezet.

 

MyWorkDrive Database Cloud Service – Proefversie

Uw gebruik van de MyWorkDrive Database Cloud Service –Proefperiode is beperkt tot een totale duur van dertig (30) dagen vanaf de ingangsdatum van deze overeenkomst. Voor de proefomgeving gelden de volgende hoeveelheden: één (1) Enterprise MyWorkDrive-softwarelicentie voor 50 gebruikers beperkt tot 50 gebruikers/30 dagen, 8 GB RAM, 2 VCPU's, Windows Server, 128 GB SSD-opslag, Windows Active Directory stand-alone ( niet verbonden met andere domeinen of Azure AD).

MyWorkDrive Data Cloud Service-proefversie

Uw gebruik van de proefversie van de MyWorkDrive Data Cloud Service is beperkt tot een totale duur van dertig (30) dagen vanaf de ingangsdatum van deze overeenkomst. Als onderdeel van de MyWorkDrive Data Cloud Service Trial, kunt u toegang krijgen tot de MyWorkDrive Cloud Service Trial-omgeving om bestanden op afstand te downloaden, uploaden en testen voor maximaal 50 gebruikers/40 GB aan gegevens.